گُرده

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
16-Dec-2011
 

دردا؛ دم استاد سیه چرده ندادند

همصحبتیی مرشد عیسی دم برخورده ندادند

یک عمر پی لاله رخان ار چه دویدیم

اجرت بجز از لالۀ پژمرده ندادند

چون برگ طلب کرد دل ما ز دو عالم

برگش به جز از برگ خزان خورده ندادند

از پهنۀ گستردۀ گیتی به من زار

بخشی مگر از خاطر آزرده ندادند

از سردیی جانسوز درونم چو بدیدیم

یک ذره به یلدای دل افسرده ندادند

از آن دم عیسی صفت ساریی دوران

یک نفخه بدین کالبد مرده ندادند

چهری بگشا دیدۀ عبرت که در آفاق

پاداش به یک زحمت نابرده ندادند

رو سوز چو پروانه و چون شمع در آتش

بیچاره؛ ترا این دل و آن گُرده ندادند

 

 

بیست و هفتم آذرماه 1390

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Souri

Movafagh bashi

by Souri on

And thanks for the explanation. I wish one day, you will write about Mahmood Attar, to inform us more about his works.


Manoucher Avaznia

سوری عزیز

Manoucher Avaznia


سپاس از بزرگواری و آرزوی خیر خواهانۀ شما.

 

باری درین طلب که درونش فتاده ایم

ای بس مقام یاس و امید هست

ای بس سرای زمهریر و حرارت است.

استاد ره تا نباشدت, دریغ

توفان و زمهریر بلایا به ره بسی ست.

ما را میانۀ این دو یک دم است.

 

بابت توضیح عرض می کنم که مراد از "استاد سیه چرده" تعبیر من است از محمود عطار نامی که ظاهرا استاد حافظ بوده در سیر و سلوک عارفانه و در غزلیات نامش به عنوان "آن سیه چرده" امده است.  خود دانی که حافط چگونه هشدار می دهد "از خطر گمراهی".  در وانفسای فرنگ

ما را نه چنان استادیست

نه یکی ساحل آرام که درو لنگر مهر اندازیم

سردیی آذر و دی هم اینجاست

و شبی یلدایی.

 

شادکام باشی

 

 

 

 


Souri

dear Manouchehr

by Souri on

As always your poem is very powerful.

But this time it is very sad and shows a rage or disappointment (?)

I hope this is just a poetic  expression and I hope you are feeling very happy. I wish you a very healthy and happy  year of 2012 :)