حق

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
08-Oct-2012
 

گفتند که حق به جانب مستان است

لایعقلی خلق چه کارستان است

در خیل حکیمان جهان داد زنید:

"انکار شراب حیله و دستان است".

 

گویند شراب حل مشکل باشد

خاصه ار ساقی آن راهزن دل باشد

افسوس که افسانۀ افسون شراب

در پیش خرد دو پای در گل باشد.

 

گفتند: "کسی عهده نشد فردا را"

پس خوشخوری و میکده باید ما را".

معلوم نشد چسان چنین حکم غریب

زان پرخردان همی رسیدی ما را.

 

گفتند قدح ز باده لبریز کنند

یادی ز خصال و روز پرویز کنند

اما, نه پزشکان جهان زی درمان

یک کوزه شراب ناب تجویز کنند

 

گفتست جهان چرا به کامش نرود

بر خواهش دل علی الدوامش نرود

آواز و همآغوشی و شه خوان و شراب

از صبحگهان تا دل شامش نرود

 

هفدهم مهرماه 1391

اتاوا 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

دوستان گرانقدر؛

Manoucher Avaznia


سپاس از ابراز لطف شما.


Abarmard

سخن از ما می

Abarmard


سخن از ما می گویی : گفتند: "کسی عهده نشد فردا را" پس خوشخوری و میکده باید ما را". لذت بردم. خوش و تندرست باشید

Souri

Very beautiful

by Souri on

This battle of reason and emotion!

Thanks for sharing, dear Manoucher.


Orang Gholikhani

شراب ناب یارهم پا میطلبد

Orang Gholikhani


شراب ناب

یارهم پا میطلبد

کجا رفته امشب این ساقی

 

یارهم پا

دل بی ریا میطلبد

از جفا و جدائی چه مانده باقی

 

دل بی ریا

زخم بی افسوس میطلبد

اینجا دگر پشیمانی را نیست جائی

زخم بی افسوس

گریه مردانه میطلبد

چه دور است آن زمان بیخیالی

گریه مردانه

شراب ناب میطلبد

این جام چه خالی و شب طولانی

//iranian.com/main/blog/orang-gholikhani-42