فکر دوفردا

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
10-Oct-2012
 

گفتی که میندیش به فردا و به پار

"با بادۀ رز جهان به شادی بسپار".

گر فکر دوفردا ننمودی خمار

این باده ترا کجا رسیدی, هشیار؟

 

گفتید که "آزاد ز خاک و آب و آتش شده اید"

بر سلک قلندران قدح-کش شده اید

دردا, که با سلسله ای ناپیدا

در بند شراب صاف بیغش شده اید

 

ما را نه هوای "قصر جمشید" بدی

نی تیر و نه بهرام و نه خورشید بدی

در دهر همی جلوۀ یاری جوییم

کز لعل لبش نبات جاوید بدی

 

نوزدهم مهرماه 1391

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Souri

Nice and meaningful

by Souri on

Thank you for sharing.