دردا حدیث عشق

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
12-Jun-2008
 

دیدم به چشم گُهربار خویشتن

یاران مدّعی

دار صلیب را

آماده کرده اند.

شاید به ضرب چکشهای پر فریب

و قلمهای وعده خیز

بخش عظیم خاطرات کهنسالۀ مرا

بر چوبه های هیاهو

فنا کنند.

 

آخر رفیق راه؛

آیا ندیده ای

زان ریشه های ژرف

این برگ و بار و طراوت

آمد به خانه ام؟

 

دیدم دوباره

وای؛

چنگال کهنه گرایان میوه چین

نوباوه چشمهای نکته سنج را

با برگ خاک گرفتۀ دیوان ببسته اند.

 

دیدم سه باره،

یار دل افگار تیز بین؛

کاین هر دوان حدیث مهر را

پیچیده در کفنپاره ای ز خشم

هر یک به شیوه ای

در کوره راه جنگ غنایم فکنده اند.

 

دردا حدیث عشق؛

تنها و دردمند

افکنده بی گناه

پوشیده در غبار.

دردا حدیث عشق!

 

هفتم اوت 2005

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia