نه هرگز چراغ ما

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
18-Jun-2008
 

باور بیاورید

از پس این پیر جهاندار منجمد

ازشاخه های صنوبر،

بلوط و سیب

خوش خنده های سبز جوانی سرک کشند.

 

ایمان بیاورید

اشکوفه های دل انگیز صد بهار

از دماوند سینه ام

همراه نوخیال

فوّاره می کشند؛

و چون شاخۀ انار

خم می شوم ز ذوق

با بار میوه ها.

 

افکار کوتهم

قد می کشند بلند؛

و الک می کنم به صبر

اشعار سر بلند حکیم مجرّدخیال را

در جستجوی بلورین یک کلام.

 

حاصل ولی رفیق؛

آن قطره شبنمی ست

که نتوان به رحمتش

از چشم آسمان

آبی روان نمود

تا ریشه های عطش زای انار را

طراوت عطا کند.

 

باور بیاورید

کاین آفتاب مشعشع

نه هرگز چراغ ما ست.

 

نهم اوت 2005

فورت اری

 

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia