ماندن برای تنفّسی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
20-Jun-2008
 

از گلبارترین شاخه های این باور

دیگر بری نخواهد خاست

که آفتاب حقیقتی سوزان

گلبرگهایش را خسته

و دندان موران

عصاره اش را کشیده است.

 

از شهپران بالهای این ایمان

پرواز بلندی نخواهد رُست

که سموم داغ واقعیتی تلخ

آنها را به مقراض چیده است.

 

حتّی ضخیم ترین استوانۀ

این پوسیده تن درخت

دیگر تخته پارۀ زورق نمی شود

تا به امید او توان

دلی نه به دریا

که پارویی به برکه زد.

 

ما را به جستجوی چراغی دیگر نیازیست،

یاران؛

که به التزام ضرورتی ست

ماندن درین سرای

برای تنفّسی

و جست و کاوی کورمال.

 

سوم فروردین 1385

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

You made my day and night

by Manoucher Avaznia on

Ebi Jaan;

 

With that music you totally disarmed me, Brother.  Word falls short to convey my appreciation to you and my "haal" at this moment.  Since thirty years ago I have always believed that our local folklore, music, songs, sports, clothing, local tongues and experssions and their diversities, even in the political boundries of nowadays Iran, is the richest cultural treasure in the whole world.  Just in an area less than two hundred kilometers in north of Khoraasaan and Golestan people speak over ten local tongues and have over six or seven kinds of dance and music.  Years and lives have to be spent to discover treasures of our "land of every art".

 

Ghorbaannat Manoucher


ebi amirhosseini

منوچهر عزیز

ebi amirhosseini


دیگر بار "مقراض"  کلام زیبایت در این غروب آدینه،"مفشوی" غمم را برید

سپاس بیکران

 برای تو، آوای افسونگر همولایتی عزیزت  

//ca.youtube.com/watch?v=XKMdM5K84Uo