میانۀ راه


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
30-Jun-2008
 

من از تبار مهاجران غریبم

با عصایی در دست،

مرده ریگی بر دوش،

پاپوشی ز عنصر پولاد،

و دیده ای دوربین

به جهانی آشفته و خراب.

 

اراده ام پولاد:

وزان سبب

نه در هراسم  از هیاهوی دیبان؛

نه در گریز از درازی راهی سنگلاخ.

 

راهی دراز

در کشاکش زمانی ناساز

وگرماگرم نبردی بی پایان

با رنجی جانفرسای

به جست و کاو سرابی در نوردیده ام

به گمانی که قربتی جویم

به خوشتنم.

 

دردا!

ره برده بودم

به استثماری بی شرم

در بندهایی گران

که با پاهای پولادین

در ایشان گرفتار آمده بودم.

 

نا باورانه دیدم

که دورم ز خویشتن؛

غرقه در بی تابیی مدهوش.

 

حاصلم دریغ و زحمتی شد بی پایان

و جراحتی ژرف،

چون چشیدم به جان

کوچیدنی ز خویش

و باز آمدنی به او

با شناختی زهرآلود از حقیقتی عینی.

 

زان پس که پوستی افکنده بودم

و رویش دردناک دیگر قشر را

تا میانۀ راه عذاب کشیده،

یادی ز میراث خود آمدم

و دریافتم که مرا پلنگینه نزیبیده بود

که از قبیلۀ شیر جیان فرهنگ برده بودم

و مرده ریگم گفتی

از کوهستان بر خورده بودم.

 

پس، بر پوستین فروفکنده

بسیار گریستم.

بی تردید،

جبه رنگین مرا

نه تار سفر بود و نه گُردۀ خطر

که به خُردی حکایت شنیده بودم:

پایان راه آنگاه رسیدی

که پاپوش همی  دَرَدَت به پای

عصایت شکسته خُرد

و دیده گانت مروارید به کا سۀ سر.

 

پس، به هنگامۀ نبرد

بماندی مرا بجای

عصایی نا شکسته

وکهنه چراغ راهنمای مرده ریگ

که سرابم زدودی

در پهن دشت خیالات دلپذیر.

 

و مرده ریگم نمودی

که در گوشه های دور این دشت پر ملال

تک درخت نیمسوز تکاپویم

کزان هنوز

دودم بر آسمان می خاست

راهنمای کوچی دیگر است:

که عصایم نا شکسته،

کفشهایم نادریده،

دیده گانم سبز،

وچراغم در دست است.

 

من هنوز در میانۀ راهم.

من هنوز در میانۀ راهم.

 

جیا: در کرمانجی به معنای کوه است. جیان جمع واژۀ جیا می باشد.  شیر جیان نام درندۀ بسیار نیرومندی بوده که در کوهستانهای ایران می زیسته است.  بسیار محتمل است که واژۀ ژیان که در فارسی خشمگین و سهمگین ترجمه شده است در اصل همان واژۀ جیان باشد. و شیر ژیان به معنی شیر کوهستان باشد در اینجا شیرجیان در برابر یوز گذاشته شده است چون یوز در دشت زندگی میکند..

 

زمستان 2005

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia