سگ زرد ملوس

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
15-May-2008
 

تو به فرمان خدای خانه است

کاینچنین شیرینی.

 

و به لبخند دراز رخ اوست

که درخشی به تمام

چون خم زرّینی.

 

بار دیگر، به یکی اخم همان خانه خدای

دلخور و غمگینی.

 

و به دستور همان مالک خُرد،

ای ملوسک: سگ زرد،

از درختان تر و تازه  ببار

میوه ها می چینی. 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia