جنگیِّ پُر توان

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
30-Jun-2008
 

در کوچ بی گُسست این رود پر شتاب

جویی به هیئت انسان روانه است

سرشار جنبش است و تقلّا و پیچ و تاب

بندیّ جستجوی رهی بی کرانه است:

جنگیّ پرتوان پیکار رود و جوی

جاریّ بیکران حالات هست و نیست

دلدادۀ غیور رؤیا و رنگ و بوی

بازارگان تمنّای چند و چیست.


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia