گله بیشمار

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
04-Jul-2008
 

نه از این مِه گریزان گرهی به کار دارم

نه ز خوف این بیابان دل پر فگار دارم

نه از این لبان بسته نفسی غزل شنیدم 

نه به خیل این حریفان شه تک سوار دارم

نه ز مرغ بامدادان خبر از سپیده آید

نه به پهنۀ سحرگه خور شب شکار دارم.

نه به بزم شادخواران سخنی ز مهر گویند

نه دلاوری از ایشان به فراز دار دارم

نه ز روی مهرورزی به چمن شقایق آمد

نه ز ذوق این غمینان طرب انتظار دارم

نه ضیاء این ستاره ره خانه ام نماید

نه برای روی زردش دل بیقرار دارم.

چهری؛ از غم قریبان به زبان سرخ خامه

به سرای خلوت دل گله بیشمار دارم.

 

2006

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

You are right

by Manoucher Avaznia on

Souri Jaan;

 

Actually, I meant those who are near and are closely connected, not those who astand afar.  So, the spelling here is what I meant and it is correct.  There is no complaint about strangers as I do not expect much from them.  About the tone, you are right.  Sometimes, my sky is cloudy too.  This was written at least a couple of years ago.


Souri

Manouchehr aziz

by Souri on

Very nice, although a little too sad !

In the last "beit" you might wanted to say "Ghariban= strangers"  with "ghein" and not "Ghariban= closes" with "Ghaf", am I worng ?

Again, amaan az daste in Arab ha..!!!