قانون


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
10-Jul-2008
 

 

از دیوارهای کنگره دار سنگی اش،

قانون سری بلند کرد

و انداخت نگاه پر تبختری.

 

شهری به امن و امان بود و شحنه اش

با چکمه های نعلدار

و پیتابه های چرم

و سوتک و تفنگ و گورانه اش به دست

در پیش چشم او

گام می کوبید به آهنگ بامداد.

 

قانون نگاه کرد:

افسرده، بی رمق؛

در حال که دزدان گزیده بر گزین صبحگاه

با کیسه های کلان و کاغذ و قلم،

در جبه های ارغوانی و قشنگ،

محصول خوی مرا

می بردند به یغمای بی دریغ

به آرامی و وقار.

 

قانون دو چشم دیدن نداشت.

قانونگزار پیر 

با انضباط سرد

چشمی بداشتی

بر هر دو چشم من:

اما چه بیدریغ،

اما چه بی نهاد.

 

دیگر غریو سرکش و دیوانۀ مرا

در گوشهای پر تبختر او

هرگز اثر نبود.

 

قانونگزار پیر؛

ایام سهل تو مگر

نور از دیدگان تیزبین تو ربوده است؟

شاید هوای نمناک این دیار

تیغ بران ترا هم بسوده است؟

 

یا مصلحان رند و بداندیش روزگار

با رشوتی کلان

چشمان تیزبین ترا

درها ببسته اند؟

یا حرمت کهنسال پیران شکسته اند؟

 

اِستاده میخکوب

در برج عاج خویش،

قانون خموش و سرد

دل غرقه در ابهت و تبخترش.

 

قانونگزار پیر

با خنده می زند

تیری به زخم من.

 

*** 

 

گورانه: تکه چوب نوک تیزی برای راندن گاوان به هنگام کار است. 

خوی: عرق جبین

 

زمستان 2005

 

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Tabakhtor

by Manoucher Avaznia on

Tabakhtor is a kind of pride that is closer to arrogance.  Perhaps,  Takabbor has a close meaning with Tabakhtor.


Manoucher Avaznia

Shahneh

by Manoucher Avaznia on

Shahneh and assass mean police and gaurd specially those who have been involved in nightly vigilance to protect people's houses and belongings.  They, normally, were armed with clubs and whistle. In new language we can call him Passeban.


Souri

Abarmard & Manouchehr

by Souri on

believe "Shahneh" might means "the piece of Chase game which represent the King" but not sure about that, hope Manouchehr will enlighten us more.

The other word I'm interested to is "Tabakhtor" if the spelling is correct ?

What does it mean, Manouchehr jan?

You are an entire encyclopaedia by yourself, dear ! How could you know so many things  ?

Cheers,


Abarmard

Nice

by Abarmard on

What does شحنه اش mean

Thanks


Manoucher Avaznia

A Point

by Manoucher Avaznia on

Souri Jaan;

Thank you for your interest.  This is my general feeling about law, its rigidity,  and its main purpose that is to support the interests of the ruling class who at the same time are the law-makers and law-inforcers.  The real story which is subject of a novel is over forty pages long.


Souri

Salaam

by Souri on

Hi Manouchehr jan.

This one is different from most of your poems. Is there a story behind this ? Would you like to tell us what made you to writing this exciting poem, dear ? I enjoyed it a lot.

Thank to you.