سخنرانی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
20-Jul-2008
 

چه سخن می رانَد؟

عرض و اعماق کدام دایره را

پی هم پیمایَد؟

 

گر خبر می دهد او

از سراپردۀ آن فطرت پاک،

چه نیازیست ورا

که براَند چنین مرکب رهوار سخن

در دل خارا سنگ؟

 

چه نیازیست که این گوهر جاندار و روان

بدر آید ز دهانی کف گیر

وشکند بر سر سنگ؟

 

او نمی داند که

فوران واژه

سخن از آتش طماعی او می رانَد؟

 

او نمی اندیشد

دمل چرکینش

دهنی بگشاید

و برون اندازد

زخم نیرنگ و دروغی که او

همۀ عمر به جان می کوشید

ز سر و دیدۀ خلق

راز پنهان سازد؟

 

چه خیال خامی!

 

آفتابی چنین "عالم تاب"

بر دمیده است ز خاور

و او

خلق را

منگ به خواب خوش دوشین داند؟

 

هیجدهم سپتامبر 2004

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Souri

Thank you

by Souri on

Manouchehr jan,

So meaningful as always. I've got a lesson form your great poem ! I'm very grateful, thanks.