عربدۀ رو به هوا

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
25-Jul-2008
 

مشت خاکی به دهانت

صلۀ مثنوی ناسازی

که جویدی و چنان عربده ای تف کردی

روزها پیش که برپا سازی

صحنۀ واقعی خون و جنون.

آنزمانی که بی افسار و مهار

کمری بسته بدی با غوغا

بهر سلّاخی انسان رشید،

به مَثَل مانستی

سگ منگی که درین دهکدۀ رنگارنگ

بیهش از بادۀ گستاخی و کف کرده دهن

پی گازیدن پایی و سنگی پرّان

پارسها می کردی.

خود هویداست از آن عربدۀ رو به هوا

که جنونت بدانجا کشیده است به پا

که زبان دگری نشناسی

بجز از لهجۀ مستهجن جنگ.

لاجرم خویش به جان بر چینی

میوۀ کشتۀ خونبار خودت.

آنکه آویخته بر دامن جنگ

خوش خورد حاصل آنرا بدرنگ.

بدرنگ: بی درنگ

بیست و یکم جولای 2004

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

All of the above

by Manoucher Avaznia on

Those days many warmongers especially those in the US administration were busily at work concocting baseless claims about imaginary caves in Afghanestan that stretched to China, imaginary tunnels beneath Baghdad that contained every kinds of weapons of mass-destruction and the rest of the story that became slaps in their own face.  Do not forget Mr. Ramsfield's "Shock and Awe" and... 


Souri

Interesting !

by Souri on

Manouchehr jan

Can you give us the circonstances for this poem ? Is that about war ? Bush ?

.