خاموشی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
26-Jul-2008
 

دلا رسید موسم نغمه و ما هر دو خامشیم

گویی ز خیل نغمه سرایان فرامشیم

شاید که برف کهنگی بر ما نشسته است

چون کهنه باده ایم، بی جنب و جوششیم

یا در جهان بماندیم نفرین جاودان

طوقی به گردن از خون سیاوشیم

شاید در انتظار غنی گشته ایم تمام

زآنرو کنون نه در جنب و کوششیم

صد تهنیت به ما که با  گنج غنای فقر

بر هر چه غیردوست یاغی و سر کشیم

زینرو شکسته دل، سنگین و بردبار

بر پینه های دوش دارهایی که می کشیم.

 

 

بیست و هفتم دسامبر 2004

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Souri

About Mr. Mesdaaghee

by Souri on

Manouchehr jan,

Mr. Iraj Mesdaaghee has posted an article in the home page. Have you noticed it ?


Manoucher Avaznia

You are right.  I will

by Manoucher Avaznia on

You are right.  I will change it shortly.  Thank you for reminding me.


Souri

Speechless !

by Souri on

Very nice, very very beautiful...Good start for a sunny W.E. Thanks.

ps: I read it " Bi jonb o joosheshim"