آواز باران

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
07-Aug-2008
 

از پس دیوارها آنک

صدای آب می آید

به گوش چشم در راهم.

 

خدایا؛

لحظۀ دیدار می لغزد

به همراه قدمهای لطیف آب؟

 

و شاید این صدا

آواز باران است

که می خواند مرا در خواب؛

و شاید افعی طوفان

که می بلعد مرا

درگود یک گرداب؟

 

ژانویه 2005

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia