شاید زمان...

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
23-Aug-2008
 

خورشید آذر است و هوا زهر زمهریر.

گرمای زندگی

کوچیده تا افقهای دور دست.

چشمان آسمان گهربار اشک سرد.

در دل نهفته ام تمنای صد بهار؛

می باردم سرشک وا اسفا های بیش وکم؛

دردم هوای روشن یک یار دلپذیر؛

چشمم به جانب رهکوره های پیچ پیچ.

 

باری، نوای آشنای غریبی

می خواندم به خویش:

ای رهگذار پیر گریزپای؛

گم گشته در بیابان صد خیال

افسرده در ژرف یک خواب بامداد:

آن هُرم پی مبارک خورشید نیمروز

کوچیده تا سرای سپیدار و سیب و تاک.

 

شاید

زمان هجرت انسان رسیده است.

شاید زمان هجرت انسان رسیده است.

 

 

یکشنبه پنجم شهریور یک هزار و سیصد و

هشتاد و پنج

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
ebi amirhosseini

Manucher Aziz.

by ebi amirhosseini on

you said it all again

sepaas


Souri

Another fresh air ..!

by Souri on

Yes....in darde Entazaar ...