قبله گاه من کو؟


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
20-Sep-2008
 

راست مگویی دوست.

درس امروز این است:

شهر من نورانیست؛

کوچه ها یش رنگی ست؛

مردمانش مشغول

خنده از گوشه چشم و لبشان می بارد.

شهر من شهر دلیری و غنا ست.

شهر من خوشبخت است.

 

شهر من دایره است.

گرد تا گرد خیابانهایش

کاخ و بازارچه است.

شهر من ناشنواست؛

 و گهی نابینا ست؛

پاسبانش بسیار

شحنه هایش هشیار؛

و ز هر سوی مرا می خوانند

نای این زنجره ها

تا متاعی بفروشند مرا.

راه من گمشده در همهمه کوچه و بازارچه ها ست.

چاره ای می جویم.

 

با خودم می گویم

سر به عصیان بزنم.

قطبنمایی گیرم

پنجه در پنجه این دایره اندازم سخت.

سینه لجه شب را بدرم

و گریز آغازم

رو بدان جانب بیدار گذارم تنها.

 

بانگ یک دغدغه می خوانَد باز:

قبله گاه من کو؟

خواب و بیداری چیست؟

تا چه آبشخور آسوده بتازم بی باک؟

به کدامین جانب

بار این پیکر بیهوده کشانم بر دوش؟

واپسین نفس که آهنگ چنین راهی کرد؛

واپسین گوش که آواز چنین نای شنید؛

واپسین دل که با دیدن او خود را باخت؛

                             در کجا پنهان است؟

 

          از خودم می پرسم:

گیرم آن روح که آن بانگ شنیدستم من،

تا کدام منزل این راه نپیموده سفر خواهم کرد؟

چه کسی گفت که من تازه ترین رهرو این طغیانم؟

تکیه گاه من چیست؟

 

چه کسی خواهد گفت:

قبله گاهت شاید

قطره آبی باشد

به گوارایی بی رنگ خیال؟

 

چه کسی سفره اندرز گشاید پیشم؛

و بگوید با من:

نه بدان چارق و پیتابه نیازیست ترا؛

نه بدین توشه راه.

قبله گاهی می جوی؛

کسی از خیل همآوردان تا

گُرد و گستاخ نماید راهی.

 

قبله گاه من کو؟

 

سی ام شهریور ماه 1387

اتاوا 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Ebi Jaan;

by Manoucher Avaznia on

You brought a pleasant laughter to me.  Sepaas.

 


ebi amirhosseini

Manucher Aziz.

by ebi amirhosseini on

So,I understand that you still have hair,since if you were bald,you would have said:

Dast az sare kachale man bardaar!!!hahaha

You confessed that you have gray head(I know you meant in a poetic metaphore ),to me it means you have "gray brain cells" like my favorite detective of Agatta Christi's,who else but Hecule Poirot.

So please continue dear.

sepaas


Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


دست بردار از سر خاکستری من.

 

آب در لانه موران منداز.

مردم آزاری بس.

تا به نزدیکی کندوی عسل راهی نیست.

شعله و دود نمی جویی دوست؟

 

تنها خواستم شوخی کرده باشم.  به دل نگیر.

 


ebi amirhosseini

Re : Delightful to read....

by ebi amirhosseini on

Azadeh jaan absolutely true!.This is what I call a real "Moshaaereh",between two poets,not poeple who have memorized Beits!. 

Nazy Jaan, Manuchehr Jaan,sepaas.Please don't stop!.

best wishes


Nazy Kaviani

A fruitless seed, you asked

by Nazy Kaviani on

A fruitless seed, you asked

And I took your hand and led you

To the fields of thought

To the paddies of inspiration

To the farms of joy

To where hope grows

To where trees bear a delicious fruit

A fruit unlike another

Aromatic, delicious, and colorful

The fruit of thought

And reflection

And compassion

And understanding 

Which feeds no one for one meal

But which feeds nations for centuries

The fruit of thought and understanding

The seeds of which will plant others

And will grow to last

For eternity.


Manoucher Avaznia

And he, also, asked

by Manoucher Avaznia on

And he, also, asked me:

کسی آیا سخن از کشته بی حاصل من خواهد گفت؟


Azadeh Azad

Delightul to read

by Azadeh Azad on

Ah, it is such a delight to see Manouchehr and Nazy capping beautiful verses. You two made my day. Thank you so much.

Azadeh


Nazy Kaviani

Gratitude...

by Nazy Kaviani on

And the writer sat speechless and quiet

He had a pen but no ink

Thoughts surrounded him

And he surrendered to his friend,

his imagination

Imagination took over to run

To go, to see, to hold, and to touch

To wrap itself around memories

To give in to desires

To visit and recount all wishes

To erase pains and maladies

Returning to the writer,

The hint of a smile on his face

Imagination helped the pen to write

For it was now dabbled in the ink of love.

 

Dear Manouchehr: I am touched beyond words for your kind reply and my very own "Chakameh!" Thank you.

Dear IRANdokht: Shekasteh nafsi mifarmaeed!


IRANdokht

منوچهر عزیز

IRANdokht


 این شرایط که توصیف کردی

بار دیگر دیدم

طبع من خشکیده است.

ذهن من هم دیریست

خامشی بگزیده است

شباهت زیادی به قدرت نویسدگی من داره! شما که میتونی به این زیبائی با نازی جان مشاعره کنید لطفأ دم از خشکیدن طبع و خاموشی نزنید که من را کاملأ از خودم نا امید میکنی

:0)


Manoucher Avaznia

نازی جان؛

Manoucher Avaznia


با خودم هی گفتم:

پاسخت را به چکامه گویم.

بار دیگر دیدم

طبع من خشکیده است.

ذهن من هم دیریست

خامشی بگزیده است

عاقبت رو به نهیب آوردم

و ز خود پرسیدم

مگر یک دست مریزاد به ذهنت دفن است؟

آری، آنگاه زبانم بگشود

تا بگویم شاداب

تر و تازه چو گلبرگ ببارد چامه

از نوک خامه نازی هر بار.

 

چامه : چکامه؛ شعر

 


ebi amirhosseini

Nazy Jaan

by ebi amirhosseini on

Baa ejaaze az Manuchehr aziz!

Very beautiful !

Touched my heart!

Sepaas

 


default

Date?!

by Kalantari 7-vakil alroaya (not verified) on

it is important that a poet of this caliber checks the date of his postings,since the Roayas care for it.
Manuchehr khan be careful please.


Manoucher Avaznia

Irandokht Jaan;

by Manoucher Avaznia on

I saw it exactly as you said.  I appreciate that.


IRANdokht

Dear Mr Avaznia

by IRANdokht on

My point was to let you know that I enjoyed your poem as I always do and I always check the date on your poems to better understand you and the state of mind that you were in when you wrote them. 

I realized that you had just written this beautiful piece of poetry today and I was happy to see the positive start and hopeful tone of it. What I wrote in parenthesis was just a friendly reminder to not rush, Shahrivar is my favorite month of the year ;-) 

IRANdokht


Nazy Kaviani

Show me the way to love...

by Nazy Kaviani on

And a friend
Is all that we need on our road,
To be our fellow-traveller
To be our companion
To be our shade
To be our compass
To be our Carevan-Sarai

A friend,
and nothing more.

Our city of light,
colors,
and laughter
is just around the corner.


Souri

date ?!!

by Souri on

Do we really care about the date ?

I am for the meaning of  your  poems dear Manouchehr.

Keep on posting your beautiful  works for us, please.


Manoucher Avaznia

Souri Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Again you did a lot of Choobkaaree with your beautiful words.  You make me feel that I am reaaly someone.  Don't do this to the old man.  Just tried to joke.  I heartily appreciate your comment.  Just to mention that the date of the poem is Shahreevar 30, 1387.  So much I was engrossed in the date that Iraq invaded Iran; which was first day of the month of Mehr, that I made that gross mistake.  I will change it shortly.  Enjoy your time down there.

 

Thank You


Manoucher Avaznia

Irandokht Jaan;

by Manoucher Avaznia on

You caught me there.  Just tried to joke.  You are right.  We are still in Shahreevar.  I noticed it after it was featured.  I told myself to change the date once it has disappeared from that part of the web.  It is 30th of Shareevar; and I will change the date tomorrow.  Thank you for the point.


Souri

dear Manouchehr AAVAAZ Nia

by Souri on

My dear friend, I am now in a different location and haven't much time to read and write. Still came here to continue following  your story and now read your new poem....

I'm just speechless . Loved this one.

Thank you.


IRANdokht

beautiful poem

by IRANdokht on

Thank you Manoucher jan

Did you just write this awesome poem today? 

(I believe we're still in shahrivar) 

IRANdokht


ebi amirhosseini

Manucher Aziz.

by ebi amirhosseini on

 کودک خارا, عجب استعاره زیبا و لطیفی. همین خاراهای کویر هستند که شقایقهایی چون :ملک الشعرا بهار, اطهری کرمانی ,وحشی بافقی ,سهراب سپهری, منوچهر عوض نیا و ....    را به ارمغان آورده اند.

 مستدام باشی هم کویری عزیز


Manoucher Avaznia

Ebie Jaan;

by Manoucher Avaznia on

نظر مهر شما ست عزیز.  بنده کوچک همه شما هستم نه در خور القاب. همین واژگان کوتاه و روشن شما زیباترین انگیزه برای دنبال کردن این راه است. راستش را بخواهید همین بی شیله پیله گی این صفحه است که این کودک خارا سکنات را همی بسته بدان. سپاس.

 

 


ebi amirhosseini

Manucher Aziz.

by ebi amirhosseini on

 May I call you:

Malek-ol-shoaraa of Iraniandotcome?!

 

How can I express my feelings after reading this piece?!just to say:

one of the best from you!.I'll read it again & again.

sepaas-e-bikaraan

dast marizaad

for you: