خانه خرم

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
30-Sep-2008
 

سحرم رایحه مهر تو بر باد آمد

موسم همدلی و وصل تو در یاد آمد.

دست بر هم زدم و شاد و خروشان گفتم:

"شادمان زید حریفان که دلِ شاد آمد".

جان سودازده من که جهانی غم داشت

باورت نیست که از غصه چه آزاد آمد.

خاطرم بتکده ای بود و دلم ویرانه

تا که اوصاف تو با لطف خداداد آمد.

ذره ها در طلب روی تو خاموشانند

یا چنان رعد که از شوق به فریاد آمد.

جان به لب آمدم از جنگ سیاست کاران

"دلبر ماست که با خوی پریزاد آمد".

دانش آموخته مکتب شهر آشوبی

تا به آرامش منزلگه استاد آمد.

جای صد سجده "که بین من و دل صلح افتاد"

خرم آن خانه که پالوده ز اضداد آمد.

اینهمه نغمه که از خامه چهری برخاست

از غم فرقت یاریست که همزاد آمد.

 

هفتم مهر ماه 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

هژ میناتور جان؛

Manoucher Avaznia


نظر لطف شماست.


Hajminator

منوچهر جان

Hajminatorخواهش میکنم، همانطور که بهار میگوید

كمال هر شعر اندر كمال شاعر اوست
صنيع دانا انگاره دل داناست

‫و این در وصف شماست


Manoucher Avaznia

Hejminator Jaan;

by Manoucher Avaznia on

You are welcome any time.

 

فیلسوفی که همه عمر جهان می جستی

نک به دریوزه گی تیشه فرهاد آمد


Hajminator

Manoocher jan

by Hajminator on

Thank you, it was a pleasure to read your poem. 


Manoucher Avaznia

Irandokht Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you for the comment.  I'm happy to hear you enjoyed it.

 


IRANdokht

very Hafez-like indeed

by IRANdokht on

Another beautiful work. It was a pleasure to read.

Thank you 

IRANdokht


Manoucher Avaznia

Souri Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you for the comment.  My dear;

 

اینهمه نغمه که از خامه چهری برخاست

از غم فرقت یاریست که همزاد آمد.

 

قربانت


Souri

I can't believe....

by Souri on

you master this art of poetry in such great manner !

How powerful you are with the words, how masterfully you can follow Hafiz, is blowing my mind !

Where did you learn all this ? This poem is just splendid. I love it.