زندانبان


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
19-May-2008
 

با خودم میگفتم:

موسم خانه تکانی اینجاست.

وقت آن آمده تا

گرد و خاکستر این کومه به صحرا ببرم.

عرض و اعماق و خط و رنگ چنین نقش "بجان باخته" را

بگذارم بر جای

"و به سویی بروم".

 

بار دیگر دیدم

صبح روشن آمد.

ژاله در چشم بنفشه لغزید.

کسی از نای نسیم،

از خودآگاه خودم،

و ز ژرفای افق

داد هجرت میداد؛

رهرو ره می خواست.

 

شاید آن به که این خامه در آتش سوزم.

بند ها بگشایم؛

چادری بردارم؛

رهنمایی جویم؛

راهی راه درازی بشوم؛

تا به همسایگی گیوۀ سهراب آیم.

 

بار دیگر گفتم:

شایدم چاکری فطرت انسانی به.

باید امروز ز جا بر خیزم؛

پرده ها را بدرم؛

تا سحرگه بدوم؛

دیده در دیدۀ خورشید درون اندازم.

 

باز با خود گفتم:

راه بس دشواریست

توشۀ راه اندک.

خاک این مقبره دندانگیر است.

خاطراتش زیباست

هر دو پایم دربند.

ذهن من در گرو چند و چنان و چون است.

 

گوشتان با من هست؟

من نگهبان چنین زندانم.

 

بیست و نهم اردیبهشت 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Ali P.

Solid!

by Ali P. on

Good work. Keep it up. I enjoyed it.

 

Yours,

Ali P.


IRANdokht

من نگهبان چنین زندانم

IRANdokht


خاک این مقبره دندانگیر است.

خاطراتش زیباست

هر دو پایم دربند.

ذهن من در گرو چند و چنان و چون است.

Beautifully said Manoucher jan. Thank you!

IRANdokht

 


default

Zendan-baan

by A FAN (not verified) on

We're all our own prison guards... but most of us can't express how it feels as beautifully as you did.

Thank you


Souri

So true!

by Souri on

Thank you and keep posting your nice thought for us, please.


Manoucher Avaznia

I appreciate this

by Manoucher Avaznia on

Souri Jaan;

 

Thank you for your charging words.  See it in the context of electricity, not law.  I beleive everyone is an assigned gaurd to a thought.  And so is for me:

"Delam Tang Aamadast Emshab Braay'e Yaadegaar's Seelee'ye Sard'e Zemestaanee". 


Souri

Picture of my life !

by Souri on

Besiar ziba. I try to hold myself from sending encouraging comment each time you post a beautiful poem, as I know it may become boring for you to thanks us all the time !! But had to express my feeling about this one absolutely :  It's like a poetic picture of my life here in Canada..every year I say : I should leave.....


Manoucher Avaznia

Thank You

by Manoucher Avaznia on

Thanks J.J.  I never forget your contribution to these poems.  Years passed and I tried to publish them in few periodical before discovering your wide open mind and your site's opportunity.  Check the dates on some of them.  They speak for themselves.  You and your site deserve to be the first ones to receive anything new coming out of my pen.

 

Sepaas


Jahanshah Javid

Beautiful

by Jahanshah Javid on

You weave words so beautifully and meaningfully.