چنگ در چنگ زمان


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
08-Oct-2008
 

دل من میگوید:

روزگاری خوش بود.

فصل روییدن گل دانه زخاک آمده بود.

زندگی راه درازی می رفت.

عشق در قلب جهان می جوشید.

آب از دیده جوشان زمین جاری بود.

و افقهای بلند نوروز

شانه برشانه پر راز جهان می سایید.

مرغها شادی سرزنده کوهستان را؛

نو گل باران را،

که به همراه بهار آمده بود؛

همره رستن امید ز خاک

هدیه تا خانه دلهای جوان می بردند.

 

راه دوری رفتم.

خویش را کاویدم.

راز عالم جستم.

رازمندی جهان

قامت افراشته ماند.

 

بار دیگر دیدم

که زمین زیر پی سلطه پاییز افتاد.

رنگها درهمه جا جلوه نمایی کردند.

نه سرم درگرو حال و هوایی رفته ست.

نه دل از مهر به دلدار کهن سرد آمد.

 

کسی آیا نتواند دیدن:

نه "به تنگ آمده ام از همه چیز"؛

یانخواهد پرسید:

"چنگ درچنگ زمان افکندن

کار آسانی نیست؟"

 

همچنان در راهم.

پیش رویم خطر آذر و بهمن ماه است.

باید این سردی جانکاه بپیمایم تفت.

تا دل گرمی خورشید فوردین راهی ست.

 

پانزدهم مهر ماه 1387 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Abarmard;

by Manoucher Avaznia on

Thank you. 


Abarmard

You will be fine

by Abarmard on

And your poems are hopeful even when speaking of dilemmas.

Thanks


Manoucher Avaznia

Ebi Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Sepaas.


Manoucher Avaznia

Some of my university

by Manoucher Avaznia on

Some of my university class-mates used to sing it as well.  Many times I heard it being broadcasted, with this very voice, on foreign radios while I was at fronts. 

که غلام یار من شد که در عالمی بگردد

و به خنده ای بگوید نه ز عشق عار دارد؟

 

سپاس


ebi amirhosseini

Manucher Aziz.

by ebi amirhosseini on

Unfortunately the person who has made this clip,by mistake has put Rafie's picture & name there,the singer  is Badizadeh.He is the original singer!!.I leave you the link,so you could see its info.

//uk.youtube.com/watch?v=Ffki-kJMBlQ&feature=related

Ostaad Ghavami's most famous song is :

sepaas


Manoucher Avaznia

Some of university

by Manoucher Avaznia on

Some of university class-mates used to sing it as well.  Many times I heard it being broadcasted on foreign radios while I was at fronts. 

که غلام یار من شد که در عالمی بگردد

و به خنده ای بگوید نه ز عشق عار دارد؟

 

سپاس


Souri

Khazane Ahenaee

by Souri on

is definitvely sang by Ghavaamee. My late grand ma was always singing it at home and I learnt the whole song from her !!!

Maybe Rafiy sang it too... very beautiful song


Manoucher Avaznia

Ebi Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you for the wonderful piece.  Before I read here that the singer was Mr. Rafee, I thought Ghavaamee was singing this piece.

 


Manoucher Avaznia

Ali Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you very much.


ebi amirhosseini

Manucher Aziz.

by ebi amirhosseini on

sepaas,for you:


Ali P.

Great!

by Ali P. on

Another very solid poem.

 You are very, very good.

 Rest assured, we, the readers, listen to Naderpour, when we read your work: "cheneen aasaan mageereedash, chenen aasaan manoosheedash..."

 

Thanks,

Ali P.


Manoucher Avaznia

زندگی راه

Manoucher Avaznia


زندگی راه درازیست عزیز؛

راه را باید رفت

تا به آرامگه منزل دلدار رسید.

همه گان در راهند.

همه ره می جویند.

همه دلباخته بر گوهر آرامش جاویدستند.

زین سبب بیتابند.

زین سبب در راهند. 


Souri

As beautiful as the colors of Autumn

by Souri on

! "Your beautiful poem has the taste of a "Canada zadeh

همچنان در راهم.

پیش رویم خطر آذر و بهمن ماه است.

باید این سردی جانکاه بپیمایم تفت.

تا دل گرمی خوشید فوردین راهی ست

Only the immigrant in Canada can write and understand the coldness of those lines

? " As I asked you last time : What's the real meaning of " life

? What's its purpose

: Why

راه دوری رفتم.

خویش را کاویدم.

راز عالم جستم.

رازمندی جهان

قامت افراشته ماند

I am still wondering

Thanks for this wonderful poem of Autumn