معیار های بیجان

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
13-Oct-2008
 

اندازه های خاموش و بی نفس

اندر قوالب ز پیش ساخته در جمود

معیار سنجش مهر و الکل و گندمند و نفت.

 

در شهر پر جنون دلارات سبز رنگ

و دریاچه های سیاه نفت

و غوغای دود و جنگ

ما را دگر لحظه های تنفسی زلال 

افتاده در شمار.

 

حتی کنار دریاچه های سم آلود رو به مرگ

یا برکه های خالی ز جنب و جوش بی حد و بی شمار 

اینک تلاش گیج کرمها

دیگر غنیمتی ست.

 

سپتامبر 2004

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Souri Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Once Akhavaan Saales said: "One year has four seasons.  One of those seasons is Winter".  Please, see what is coming.

 

Regards,

Manoucher

 


Souri

Why ?

by Souri on

Why so pessimistic suddenly ? You have always been a source of hope and courage for me. I don't want to see so much darkness in your poem, Manouchehr jan.

Everything you say, you say it so beautifully, we can't disagree ....but even if I like the rhythm of your poem today,
it's essence makes me sad dear. 

Don't despair, life is full of joys.