از چشم این عروس

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
22-Oct-2008
 

دنیا که دیده است، بیش از یکی دو روز؟

نیمش به شام و شب، نیمش به صبح و روز.

از چشم این عروس، چشم وفا مدار

بر چشم روشنش، چشمی دگر مدوز.

گه می نوازدت، با مهر بی کران

گاهی بسوزدت، بی باک وکینه توز.

عمر تو چون دلا، از نیمه بگذرد

او را ببین چنان، خورشید نیمروز.

نیروی او نهد، رو سوی نیستی

هرچند که ماند او، هور جهان فروز.

گوید ترا عدو، روزت تبه شده ست

وانگه بگویدت: می ساز و می بسوز.

چهری؛ چه نالی از، پروای بیش وکم؟

شادی زندگیت، نا آمده هنوز.

 

 سی ام مهر ماه 1387

اتاوا

 

 

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Souri

Manouchehr/Arash

by Souri on

This poem is from Hafez.

The last word is " Daad". 

PS: I just check it again to make sure.

Thanks to both of you for those great contribution.


Manoucher Avaznia

آن کس از قشر

Manoucher Avaznia


آن کس از قشر سخن فهم معانی فرمود

کز همه چیز جهان مهر بتی آیین کرد

شاد باشی


Manoucher Avaznia

Arah Jaan;

by Manoucher Avaznia on

I don't know if I have read this poem somewhere or not.  I believe it would sound better if you added "ast" or "kard" to the end of the second line.  Most probably, "kard" is more appropriate and more meaningful.

 

Thank You

Manoucher Avaznia


Arash Monzavi-Kia

More Aroos

by Arash Monzavi-Kia on

خوش عروسی است جهان از ره صورت لیکن 

 هر که پیوست به او عمر خودش کابین داد

با تشکر از سوری جان