الاهه ی بلور

الاهه ی بلور
by Maryam Raeesdana
21-Jun-2012
 

الاهه‌ی بلور/‌چه رازی‌ست میان تو و یاد کودکی/راهی کجا هستی؟/چه رازی‌ست میان تو و عشق مهجورمانده/راهی کجا هستی؟/چه رازی‌ست میان تو و آرزوی از دست‌رفته/راهی کجا هستی؟/چه رازی‌ست میان تو و وطن نابودشده/راهی کجا هستی؟/چه رازی‌ست میان تو و مرگ/راهی کجا هستی؟/ای اشک/الاهه‌ی بلور/با من بگو راز تو چیست؟/راز تو چیست؟/ از مجموعه اشعار


Share/Save/Bookmark

Recently by Maryam RaeesdanaCommentsDate
دار عشق
-
Nov 30, 2012
قفلی زدند بر دهانت
12
Nov 16, 2012
کویر تا ابد تشنه خواهد ماند
-
Nov 05, 2012
more from Maryam Raeesdana