اجرای جدید سرود ای ایران با صدای فریدون فرهی

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
01-May-2010
 

 

اجرای جدید سرود ای ایران با صدای فریدون فرهی

ای ايران مرزت چه ها كشيد
چه خون ها در دامنت چكيد
دور از تو شد مهر مردمان
كی برپا مانی در اين جهان

ای دشمن تو آشنا و در همين سراست
در كمين عشق و حس و جان و خون ماست
بر حال خويش انديشه كن
راهی نوين را پيشه كن
در راه نو آزادگی را مبر از ميان
ويرانه كن ريشه بربران

آزادی بهتر ز گوهر است
كی در تو انسان برابر است
خود برتر از ديگران مبين
خاكت مثل خاك ديگر است

تا عيش و نوش و سود حاكمان سرای توست
فقر و مرگ و جنگ و غارت از برای توست
بر حال خويش انديشه كن
راهی نوين را پيشه كن
در راه نو آزادگی را مبر از ميان
ويرانه كن ريشه بربران

ايران مهر تو برون كنم
تا كی اين دل از تو خون كنم
تا زندان هست و شكنجه هست
بر گو با ظلم تو چون كنم

تا گردش جهان بدور آسمان بپاست
سرنگونی ستمگران شعار ماست
برحال خويش انديشه كن
راهی نوين را پيشه كن
در راه نو آزادگی را مبر از ميان
ويرانه كن ريشه بربران

شعر از مسعود آذر


Share/Save/Bookmark

Recently by Noosh AfarinCommentsDate
برای یک لحظه آزادی
-
Apr 20, 2010
Be the VOICE of unheard Political Activists from IRAN!
5
Apr 17, 2010
Happy New Year to Ahmadinejad
9
Apr 03, 2010
more from Noosh Afarin
 
fozolie

ای دشمن تو آشنا و در همين سراست

fozolie


آمن!