نمی آید به دیدارم

نمی آید به دیدارم
by Orang Gholikhani
31-Jan-2010
 

نمی آید به دیدارم

آنکه بود دل آرامم

آنکه بود ابر و بارانم

فضای دشت عرفانم

نماز عشق بحرانم

امید شام غریبانم

آن یار خراباتم

که خونی کرد چشمانم

بخندید به آشفتگی حالم

چه بازیها نکرد با جانم

بگفت از راز وجدانم

از درد عشقی که بیمارم

از رویائی که بیدارم

مرا کرد استاد این عالم

آنچه نکرد ویرانم
اورنگ


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Mostafa aziz

by Orang Gholikhani on

Thank you for your comment 

orang

 


mostafa ghanbari

Very nice

by mostafa ghanbari on

mg

آنکه میزبانی نیا موزد و رسم عشق ورزی ،در انتظاری کا هنده در انسوی نسیان در غربت خویش به قهقرا خواهد رفت.


Orang Gholikhani

Thanks Dordooneh

by Orang Gholikhani on

merci.


Dordooneh

Nice

by Dordooneh on

very nice


Orang Gholikhani

Thanks annonymous

by Orang Gholikhani on

هر چه میخواهی برگیر

Orang


Orang Gholikhani

Ali Jan , Ghorban lotfat

by Orang Gholikhani on

Your support is always helpfull.

Ghornbanat

Orang


Orang Gholikhani

Thanks souri jan

by Orang Gholikhani on

it is already came back :-)

Orang


Orang Gholikhani

Monda jan: It is frome Nitech

by Orang Gholikhani on

Thanks Monda jan,

In French it is : "Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort.", and it is from Nietzche


Orang Gholikhani

thanks Azadeh Jan

by Orang Gholikhani on

You ar every kind, I checked your email, thanks again.

Orang


Azadeh Azad

Beautiful poem

by Azadeh Azad on

Orang jan, I also love the image you've chosen. BTW, yesterday I sent you a missive on Facebook. Check it out.

Azadeh


Ali P.

So you had one of those too ?

by Ali P. on

Aaay goftee... :-)

 

Nothing turns a man, into a poet, like a beautiful woman.

Your talent at this,my Friend, shines through more and more, with each poem.

Yours,

Ali P.


Monda

Nice Orang jan - keep yourself busy

by Monda on


مرا کرد استاد این عالم

آنچه نکرد ویرانم

in English: what doesn't kill me only makes me stronger.  I forgot it in French, how does it go? 


Anonymouse

Very nice! Maybe no last sentence, maybe.

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Souri

Besiar ziba

by Souri on

Dear Orang

what a beautiful poem. Soft and sad....

Hope she will be back soon :)