برگ خزان

برگ خزان
by Orang Gholikhani
06-Dec-2011
 

چو برگ خزان

شناورم در فضا

به پائین
به بالا

سبکبار

در باد سردٍ قبل از باران

به شرق
به غرب

دور از یاران

در خیال

بدون هیچ یقین و بیان

بجز رسیدن به زمین

و خرد شدن

زیر پای تو

اورنگ
Dec 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

You are welcome jmyt17

by Orang Gholikhani on

Thanks for having read it.

Orang


jmyt17

Nice Poem

by jmyt17 on

Thank you for sharing.

Like it so much.


Orang Gholikhani

Thanks Anahid jan

by Orang Gholikhani on

happy you apreciated it

ghorbanat

orang


Anahid Hojjati

Beautiful poem Orang jan

by Anahid Hojjati on

thanks for sharing.