« نصایح الوحوش »

Parviz Forghani
by Parviz Forghani
12-Jun-2011
 

گوساله ای تین ایجر موهای بین دوشاخ را آناناسی بیاراستی و درراسته ی جردن با گرل فرندش سم درسم دل بدادی ونگاری وهزارلا ستاندی.

ناغافل لشگرجرار امربه معروف ونهی ازمنکر برآنها فرودآمدی وعیششان منغص نمودی بدفرم! گوساله فغان برآورد کای برادران خود همی بینید که من گوساله ای بیش نیستم ولاادری قوانین! مرا مفری بنمائید ازاین دام.

برادران چشمکی نثارنموده بفرمودند: متعه نامه دارید؟ گوساله بنالید که خیر، لاکن صیغه اش را بخوانید به چند درهم؟

القصه برادران درازای اخذ وجوهاتی معقول صیغه محرمیت را جاری وبیضه ی فسادرا برکندی.


Share/Save/Bookmark

Recently by Parviz ForghaniCommentsDate
Rockville
6
May 25, 2012
"Dubai World Cup" Day
-
Apr 01, 2012
The Hat Race
15
Apr 01, 2012
more from Parviz Forghani
 
Parviz Forghani

پ.ف.

Parviz Forghani


چناب مش قاسم عزیز

با تشکر از لطف شما این متن از کتاب مستطاب "نقستان" مولانا نق نق الواعظین است. اگر بخواهیم به کتاب های قدیم وصلش کنیم شاید متن آن بخصوص در فصل "نصایح الوحوش" کمی شبیه به مرزبان نامه باشد.

در مورد هزارلا هم منظور کنایه ایست به دادن دل و ستاندن قلوه که با توجه به گوساله بودن کاراکتر حکایت تبدیل به دادن دل و ستاندن هزارلا (از امعا و احشا چهارگانه جناب گوساله) شده است.

عزت زیاد

 


ahang1001

و  چنین شد که

ahang1001


و  چنین شد که از آن پس با خواندن صیغه مرحمیت همه بهم حلال شدند....جز سید علی به ملتش

او حرام ماند

نقل از کتاب مستطاب شیرینستان 

 


Mash Ghasem

تلمذ در مکتب استاد (۱)

Mash Ghasem


استاد این متن از "تاریخ بیهقی"  بود یا " تاریخ راوندی"؟ و دقیقا مقدار
این لایی ها  آیا مطمئن هستید هزارتا بوده یا مقداری کمتر یا مقداری بیشتر 
و چگونه؟ و چرا ؟ و قس الااهذا!..

پس تحریر: رگه های ضعیفی از سن سالاری.