غرب بله ، ایران نه ؟


Share/Save/Bookmark

rashid
by rashid
22-Nov-2012
 

غرب ابتدا به افغانستان و عراق و حالا به سوریه هجوم کرده و به دنبال اینست که جای پای خود را در لبنان و سایر کشورهای اطراف ایران محکم کند. آیا حمایت ایران از مبارزه مردم این کشورها و علیه غرب اشتباه است؟ و اگرایران در این کشورها و لبنان و غزه و غیره پول و امکانات دیگر را هزینه میکند ثروت ملی ایران را به هدر داده؟
حرفی به ظاهر ساده و منطقی است که گفته شود : بله به ما چه مربوط است که سوریه و عراق و لبنان که تازه عرب هم هستند چه دعوائی با دیگران دارند. یا اینکه ما بهتر است ثروت خود را خرج همین مردم گرفتار خودمان کنیم تا عرب هائی که یک روز با ایران هستند و روز دیگر با دشمنان ملت ایران.
ولی حقایق امور اینقدر ساده است؟ یعنی حمله آمریکا و انگلستان به عراق به خاطر سلاح شیمیائی بود؟ یا در سوریه قاطبه مردم هستند که با دولت و ارتش این کشور میجنگند؟ یا اینکه بیشتر مزدوران چند ملیتی مورد حمایت غرب و اعراب شبه جزیره عربستان؟ چطور است که لشگر کشی آمریک و اروپا و میلیاردها دلار خرج کردن در این منطقه دخالت نیست و دفاع از حقوق بشر است ولی دفاع ایران از قلمرو خود ش دخالت است؟ ایران با حمایت از کشورهائی که در محدوده تاریخی این کشور هستند هم به آنها خدمت میکند هم به ایران کنونی و مهاجمان را تا ممکن باشد از سر زمین خود دور نگه میدارد. این سیاستی تازه نیست، پیشینه ای تاریخی دارد. به نظام حکومتی و شکل و شمایل آنها هم محدود نمیشود. این اراده تاریخی ملت ایران است. هر حکومتی ونظامی هم که بیاید یا نیاید چاره ای جز پیروی از این اراده ندارد مگر در شیوه رفتار و تدبیرش.
آیا اینها جنگهای اتفاقی و بی ربط با هم هستند؟ نمیتوان جنگ بین غرب و واسطه های دوست نما یعنی روسیه و چین از یک طرف، و ایران در طرف دیگر را دید؟ اگر ما با آنها کاری نداشته باشیم آنها هم با ماکاری نخواهند داشت؟ این داستان یک روز و دو روز و یکسال دوسال است یا ماجرائی هزاران ساله؟ایران سرزمینیست بی همتا و این را همه دنیا میداند. آنها هم این سرزمین پر برکت را دوست دارند، منتها نمیتوانند ببینند ملت ایران صاحب خانه خود باشد. بیگانگان میخواهند یا خود صاحب این خانه شوند یا ویرانش کنند و کشمکش هزاران ساله ملت ایران با تجاوزکاران شمال و جنوب و شرق و غرب هم سر همین است.
ولی اسرائیل چرا؟ قوم یهود و دینشان محترم. دانشمندان این قوم مانند آلبرت انیشتن و بسیاری دیگر هم که خدمات بزرگی به دانش بشری کرده اند در جای خود محفوظ . اما دشمنی اسرائیل، به بهانه اتم و سیاست، با ملت بزرگ ایران چه معنی دارد؟ اگر دولت اسرائیل خدمات ایرانیان به قوم یهود را نادیده میگیرد همه ملت یهود به ویژه یهودیان شرقی و ایرانی که فراموش نکرده اند. آیا یهودیان بی آزار تر از ملت ایران در منطقه خاور میانه و در کل دنیا به خود دیده اند. قتل عام یهودیان را همین دوستان اروپائی شما انجام داده اند. هنوز نمیبینید که جنبشهای ضد یهودی دوباره در اروپا و سایر مناطق دارد جان تازه میگیرد؟ حالا دل خوش کرده اید به حمایت همان اروپا و آمریکا و برخی اعراب؟ شاید هم خیال اربابی و بزرگی در منطقه به سر دولت اسرائیل زده که به خدمتگذار و نجات دهنده دیرینه قوم خود هم درشت گوئی میکند. وقتی شب و روز ایران را تهدید میکنید که چنین و چنان خواهیم کرد باید انتظار پاسخ تند ترهم داشته باشید. فرهنگ اصیل ایرانی تهدید و قلدری را را برنمیتابد چه از جانب خارجی باشد چه ایرانی.
با همه اینها امروز غرب و اسرائیل به لحاظ تجهیزات اتمی، نظامی، علمی، رسانه ای و پول و اقتصاد و غیره و غیره برایران برتری دارد و ما هم گرفتاریهای زیادی در داخل خودمان داریم . آنهامیتوانند با بسیج امکانات خود ایران را ویران کنند، صدهاهزار و ملیونها کشته روی دست ملت ایران بگذارند ولی اراده تاریخی این ملت را نمیتوانند درهم بشکنند . این ادعا یا خود بزرگ بینی بیمارگونه نیست. سند هزاران ساله گواه آنست. باور نمیکنند آزموده را باز هم تکرار کنند.
4 شنبه 1 آذر 1391
21 نوامبر 2012
منبع
//iran-asha.blogfa.com/


Share/Save/Bookmark

more from rashid