پروژه هسته ای ایران و پیامدهای سیاسی آن


Share/Save/Bookmark

Reza_Fani_Yazdi
by Reza_Fani_Yazdi
13-Feb-2012
 

سخنرانی در کانون فرهنگ شهر فرزنو در کالیفرنیا

موافقین و مخالفین پروژه هسته ای در ایران چه می گویند

پروژه هسته ایران چگونه و چرا آغاز شد

پدر هسته ای ایران دکتر اکبر اعتماد چگونه به این پروژه کشانده شد

انگیزه ایران در دوران شاه در ساختن نیروگاه های هسته چه بود، آیا جمهوری اسلامی ایران با همان انگیزه ها این پروژه را دنبال میکند ؟ آیا پروژه های هسته ای در دیگر کشورها با انگیزه غیر نظامی شروع شدند

آیا پروژه هسته ای ایران صلح جهانی را به مخاطره انداخته است

اگر جنگ راه حال نیست پس چه باید کرد

آیا پروژه های هسته ای در دیگر کشورها با انگیزه غیر نظامی شروع شدند

آیا پروژه هسته ای ایران صلح جهانی را به مخاطره انداخته است

اپوزیسیون ایرانی در این رقابت بین المللی کجا ایستاده است و چه نقشی را ایفا می کند

آیا امیدی به فروپاشی نظام اسلامی در ایران هست

آیا جنگ برای ما دمکراسی را به ارمغان خواهد آورد

چه تفاوتی بین پاسدار ایرانی و سربازان اس اس می باشد

آیا پاسداران ایرانی موجوداتی غیر انسان هستند

تاریخچه ای کوتاه ازچگونگی ساختمان نیروگاه های اتمی در ایران توسط مسولین کانون فرهنگ و هنر

معرفی سخنران


Share/Save/Bookmark

more from Reza_Fani_Yazdi
 
Bavafa

This is truly an excellent conversation/talk….

by Bavafa on

And I wish it was featured on IC so it gets more exposure.   

I appreciate your effort in educating the Iranian community and what is being cooked up for

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad