وحدت میان اتحاد جمهوریخواهان و اتحاد برای پیشبرد دمکراسی


Share/Save/Bookmark

Reza_Fani_Yazdi
by Reza_Fani_Yazdi
08-Jul-2012
 

گفتگو با تلویزیون میهن

جمعه ۶ام ماه جولای

جلسه اتحاد برای پیشبرد دمکراسی در ایران به کجا رسید

آیا چشم انداز وحدت میان دو نیروی اتحاد جمهوریخواهان و اتحاد برای پیشبرد
دمکراسی در ایران وجود دارد

در نشست آخر هفته گذشته اتحاد برای پیشبرد دمکراسی در ایران چه گذشت

چه کسانی در این جلسه بودند و چه تصمیماتی در آنجا گرفته شده است

موارد مورد اختلاف برای وحدت تشکیلاتی این دو سازمان چیست

چسم انداز همکاری بین جریانات مختلف سیاسی در حال حاضر چگونه است

چرا افراد با حضور دو گانه در سازمانهای گوناگون سیاسی شرکت می کنند ، آیا
سازمانهای سنتی گذشته هنوز اعتبار و حیثیت دارند

چگونه شد که سازمانهای کوچک و چند نفره به سازمانهای بزرگ و سراسری در کشور
با ده ها هزار وضو و هوادار تبدیک شدند

آیا چشم انداز مشابه ای در آینده وجود دارد که این سازمانها در آینده دوباره
در اندازه گذشته به میدان بیایند

بدن خفته سازمانهای سنتی گذشته آیا باز خواهند گشت و بیدار شدنی است

سازمانهای جدید سیاسی در ایران واقعا نه حزب هستند و نه جبهه و شاید همین هم
موجب عدم کارآیی آنها در میدان سیاست است

هویت سیاسی جمهوری خواهی چه معنایی دارد و آیا می توان با این هویت در میدان
سیاست عمل مشخص سیاسی داشت

گیر اساسی ما در سازمانهای سیاسی جدید مثل اتحاد جمهوریخواهان در چیست

آیا حزب توده ایران تنها سازمان سیاسی بود که از حکومت دینی پس از انقلاب
حمایت می کرد

چرا عده ای چشم خود را بر حمایت دیگر گرو های سیاسی در دوران اولیه انقلاب می
بندند و فقط وقتی از آن دوران صحبت می کنند حزب توده و یا اکثریت را به خاطر
می آورند

آیا مجاهدین خلق و یا دیگر گروه های سیاسی چشم خود را بر جنایت نبسته بودند و
چه تفاوتی اساسا میان گروه ها در حمایت آنها از نظام اسلامی وجود دارد

بعضی توده ای بودن و یا توده ای را به عنوان فحش به کار می گیرند ، توده ای
بودن یعنی چه ، چرا توده ای ها هنوز به گذشته توده ای خود می بالند


Share/Save/Bookmark

more from Reza_Fani_Yazdi