تاثیر اندیشه باب در شکل گیری فکر مشروطیت

Reza_Fani_Yazdi
by Reza_Fani_Yazdi
18-Jul-2012
 

گفتگو با فروزنده مسرور در سالگرد اعدام سید علی محمد باب. ویزگیهای شخصیت و اهمیت تاریخی اندیشه باب و تاثیر آن در برداشتن موانع فکر و اندیشه برای عبور از نظام مسلط فکری در دوران پیش از مشروطیت. چه کسانی از اندیشه باب وحشت داشتند و چگونه این اندیشه در پستوی تاریخ به اسارت گرفته شد. اگر جریان روشنفکری ایران و مصلحین دینی راه باب را در پیش می گرفتند، امروز جامعه ایران در چه وضیعتی به سر می برد.


Share/Save/Bookmark

more from Reza_Fani_Yazdi
 
Mehrban

This video stops exactly when...

by Mehrban on

you start to talk about the actual topic.  Is there a second part to it?