چوپان دروغ گوی نورانی

چوپان دروغ گوی نورانی
by reza007
02-Oct-2010
 

حتماَ داستان چوپان دروغ گو رو همه میدونند که هر روز به دروغ فریاد می زد که گرگ به گله حمله کرده و وقتی که مردم به کمکش می امد ند به آنها می خندید چون دروغ گفته بود تا اینکه واقعاَ گرگ حمله کرد ولی اهالی ده فکر کردن باز هم دروغ میگه و کسی به کمکش نرفت


Share/Save/Bookmark

Recently by reza007CommentsDate
16 آذر
1
Nov 22, 2011
Is god real?
-
Dec 21, 2010
دستم به دامنت کوروش جان
-
Sep 18, 2010
more from reza007
 
Majid

Food for thought!

by Majid on

 

 

اگر گاو و گوسفندی نبود اونوقت چوپون باید میرفت «غاز» می چروند، اونوقت باید فکری بحال «غاز» ها میکردیم! چرا «چوپون و چوپون منشی» رو از بین نبریم؟


Dirty Angel

چوپان گوسفند لازم دارد

Dirty Angel


میلیونها وجود دارند

من خودم چهرهٔ مسییه را در سانویچ پنیرم دیدم

"Ceci n'est pas a very dirty post"