دین و دینداران و عمکرد آنان؟


Share/Save/Bookmark

دین و دینداران  و عمکرد آنان؟
by Sahameddin Ghiassi
12-Jan-2010
 

مثلا یکی از دوستان من تعریف میکرد که پدرش مسلمان سفت و سختی بوده ولی با مادرش که بهایی بود عروسی میکند حالا شاید آقای داماد فکر میکرده که میتواند عروس را بعدا مسلمان کند و یا عروس خانم به این امید به ازدواج او در آمده بود که او را بهایی نماید ولی متاسفانه هر دوی آنان سفت و سخت به دین خود چسبیده بودند و هیچکدام حاضر نبودند که به دین طرف مقابل بگروند. 

نتیجه این تعصب طرفین ناراحتی های وسطین یعنی کودکان بود. کودکان این پدر و مادر که هردوی آنان را دوست داشتند بایست یکی را اتنخاب میکردند یا به گرد مادر میرفتند و یا به گرد پدر.  برای یک کودک بسیار مشگل است که بین پدر و مادر خود یکی را انتخاب کند.

ساسان میگفت که همیشه در کوچه و مدرسه او را بنام بهایی آزار میدادند و یا با او کتک کاری میکردند آنهم نه یک نفر به یک نفر بلکه گروهی به او حمله میکردند و اورا زیرا باران مشت و لگد میگرفتند و برای ساسان هم خیلی مشگل بود که به تنهای با پنج شش نفر طرف شود. خوب واضح است که او همیشه بیشتر کتک میخورده است. و همیشه با سر کله خونین به خانه میامده. مادرش هم گویا چاره ای نداشته است جز اینکه به او نصیحت کند که با بچه معاشرت نکند.

بچه ها حتی بدون معاشرت با او و با تحریک سایرین براحتی برای ثواب به او سنگ و کلوخ میپراندند و او را زخمی و مضروب میکردند. تازه مادر سفارش میکرد که با بچه ها دعوا و کتک کاری هم نکند چون ممکن است که یکی از آنها بمیرد و کلی مکافات برای او بجای بگذارد.

ساسان میگفت پس از اینکه با آنهمه ضرب و جرج به منزل میامده و مادرش اورا تمیز میکرده تازه صدای پدر بلند میشده که نمازت را به کمرت بزن. البته نمازه مسلمانی را؟ حالا شما خودتان قضاوت کنید که ساسان چه برداشتی میتواند از دین داشته باشد؟

حتی دین اسلام هم به دوستی و برادری و برابری و کمک به مستمندان آیه های بسیار دارد ولی خوب از میان حرف وعمل یک جزیره راه است. حتی دین مسیحیت که اینقدر از محبت و عشق گفته باز میبینم که کشیش هایی هستند که در ناز ونعمت زندگی میکنند و در خانه های کاخ وار بسر میبرند و نسبت به دیگران هم بی تفاوت هستند در صورتیکه خود حضرت مسیح عیسی در خیابانها میخوابید و یا در کوه و دشت بسر میبرد و خانه و ماوایی نداشت.

او ظاهرا با آن فقر زندگی کرد ولی آیا پاپ و یا حضرات کاردینالها و یا بیش هف ها هم مثل او زندگی میکنند؟  یا میگویند که حضرت علی ع خودش بیل میزده و کشاورزی میکرده است. کدام آیت الله عظمی را میشناسید که خودش کشاورزی کند و خودش بیل بزند؟ میگویند که حضرت علی بسیار قانع بوده و سر سفره اش تنها یک نوع خوراک و یا یک نوع خورش بوده است  ولی آیا اکنون نیز این چنین است؟  میگویند خود حضرتش با کیسه به کول به خانه یتیمان و بینوایان میرفته و به آنان بطور ناشناس کمک میکرده است. چنانچه بعد از شهید شدنش تازه مردم متوجه شده اند که کسی که نان آور ناشناس آنان بوده خود حضرت علی علیه سلام بوده است.


اگر واقعا همان اروپایی ها و یا آمریکایی ها به دستورات حضرت مسیح عمل میکردند شاید بسیاری از مشگلات مردم حل شده بود. و یا اگر مسلمانان به برادری و برابری و عدل و داد و کمک به بینوایان رفتار میکردند ما اینهمه مشگل نداشتیم ولی خودتان میدانید که آقایان شیخ نشین ها در کاخهای طلایی زندگی میکنند و اتوموبیل آنها تماما از نقره خالص است و فرزند مسلمان فلسطینی از بی آبی و بی غذایی جان بجان آفرین میدهد.

همه ادیان از خوبی و محبت و نیکی و برادری نامبرده و مردم را به کارهای خوب تشویق کرده اند ولی عملا کسانی که ادعای دینداری میکنند به آن دستورات عمل نکرده اند و نام دین را بدنام کرده اند.

هیچ یک از ما تا بحال نتوانسته است که به معمای وجود پاسخ بدهد و یا ثابت کند. تنها دین بوده که از راه باورهای قلبی پاسخهایی داده است و گروهی به آن عقیده دارند و گروهی هم از آن سو استفاده میکنند.  این همه جنگ های خانمانسوز و اینهمه بی عدالتی چرا بایست وجود داشته باشد؟

پس بیایید از دین و یا بی دینی یک نتیجه والا بگیریم  همدیگر را دوست بداریم و به هم خدمت کنیم و در راه فرهنگ و علم و دانش و سلامتی انسانها قدم برداریم. آنچه مسلم است همه ما فانی هستیم و دیر و یا زود به چنگال مرگ گرفتار میشویم پس چرا این دو روزه عمر را با نیکی و خوبی سپری نکنیم. 

رسد آدمی بجایی که بجز خدای نبیند که بنگر که تا کجاست مقام آدمیت. فکر نمیکنید که اگر ما خود خواهی ها تمامیت خواهی ها زیادت طلبی ها و حرص و آز را کنار بگذاریم و از تمامی اعمال نکوهیده مبرا شویم و حسادت نکنیم و نفرت نداشته باشیم و باهم با عشق و محبت روبرو شویم دنیا برای همه انسانها بهشت برین نخواهد شد؟

بجای تخطیه دین و بی حرمت کردن دینداران بیایید به اصل مطلب که همانا نیکی و خوبی است بپردازیم و بی جهت به دین و دین داران حمله نکنیم. کدام دینی گفته که دزدی کنید فساد کنید آدم بکشید زنا کنید و مردم آزاری نمایید. 

می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن.  اصل محبت و عشق است به انسانها و برادری و برابری و کمک و مساعدت و گرنه هیچ حاصلی از دین و بی دین بر نخواهد آمد اگر به لباس دوستی مفتخر نشده باشد.

بطور کلی انسانیت مهم است و انسانیت در ماورای دین قرار دارد. زیرا همه ادیان انسان را به انسان بودن و انسانیت داشتن تشویق کرده اند.  حتی در قانون اساسی ایران هم نوشته شده بود   انسانیست  اسلامیت  ایرانیت. 

متاسفانه ادیان الهی مورد سو استفاده قرار گرفته اند و گروهی آن را وسیله قرار داده اند تا به قدرت ثروت و شهوت و مقام برسند.  شاید مثلا همان یزید و معاویه حتی به خدا هم ایمان نداشته بودند منتهی فعلا ترقی را در ظاهر سازی و دینداری میدیدند.

دین دار را بایست به عمل شناخت نه با اسم. همه ما بایست جامع جمیع کمالات انسانی باشیم و از دروغ دزدی فساد حسادت و نفرت دوری کنیم.  کمونیست ها بکل خدا و دین را کنار گذاشتند آیا توانستند مرد م را بهتر و خوشبخت تر بسازند؟  مشگل در دینداری و یا دین نداری نیست  مشگل در بی انصافی ظلم و فساد و غرور شهوت پرستی و تمامیت خواهی انسانها است نه در مکتبهای فلاسفه و یا ادیان الهی. 

مشگل ما در داشتن دین و یا نداشتن دین نیست  مشگل ما از خودخواهی ها و تمامیت خواهی ها و نفرت و حسادت و حرص و آز سرچشمه میگیرد. 

این همه جنگ جدل حاصل کوته نظری است   چون درون پاک کنی حرم دیر یکی  کعبه  و بت خانه یکی است.  آنان که ما بت پرست میدانیم میگویند شما از راه هوا با خدا صحبت میکنید و ما بوسیله یک بت. بعبارت دیگر آنان با سیم بت سخن با خدا میگویند و ما بدون واسطه سیم بت و با استفاده از بی سیم هوا.

درخت دوستی برنشان که میوه های پر ثمر دارد  نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. همه فلاسفه و همه پیامبران ما را بخوبی و نیکی و گذشت و دانش و فداکاری و عشق و محبت دعوت کرده اند. ولی کو گوش شنوا.  سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز   مرده آنست که نامش به نکویی نبرند   بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند  چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار   تو کز محنت دیگران بی غمی  نشاید که نامت نهند آدمی.


Share/Save/Bookmark

more from Sahameddin Ghiassi