سلام به دوستان نا دیده برای تایپ فارسی به...

سلام به دوستان نا دیده برای تایپ فارسی به...
by Sahameddin Ghiassi
14-Jan-2010
 

سلام به دوستان نا دیده برای تایپ فارسی به...

 شما میتوانید که از لغت  پرشین کی بورد استفاده کیند و آنرا تایپ نمایید و بعد روی کی بورد فارسی کلیک کیند و بدین ترتیب میتوانید به فارسی بنویسد و مجبور نیستند فارسی یا پارسه را با خط لاتینی بنویسید که خواندن آن برای بسیاری مشگل و درد سر آفرین است. دوستدار شما.

آیا مشگل بطور کلی دین است و دینداری و یا نبودن عشق و دوستی و انسانیت. آیا دین میتواند انسان ساز باشد و یا موجب ناراحتی های جدیدی؟

بطور کلی ادیان برای بهتر شدن انسان ها آمده اند ولی متاسفانه انسانهایی دین را وسیله برای آزار دیگران کرده اند. هدف اصلی بایست انسانیت باشد وگرنه دین به تنهایی کاری انجام نخواهد داد . من خیلی های را دیدم که نماز میخوانند و روزه هم میگیرند ولی دزدی هم میکنند و دروغ هم میگویند و خیانت و زنا هم در موقع خودش انجام خواهند دارد این نوع دین دار بچه دردی جامعه میخورد؟

دوستی محبت گذشت احترام متقابل و نبود حسادت و دشمنی و تمامیت خواهی و خود خواهی مهم است وگرنه در میان همه ادیان الهی و یا در میان بی دینان خوب و بد هر دو وجود دارند.


Share/Save/Bookmark

more from Sahameddin Ghiassi