میهن پاره پاره شده ما


Share/Save/Bookmark

میهن پاره پاره شده ما
by Sahameddin Ghiassi
14-Jan-2010
 

میهن پاره پاره شده ما

 شاهین  میگفت در هنگامیکه در دبیرستان تحصیل میکردیم ما حدود شاید ده نفر بودیم که با هم درس میخواندیدم و باهم از مدرسه با خانه میرفتیم و بعضی مواقع هم دور هم جمع میشدیم و شام و یانهاری با هم میخوردیم. ما همه به این مشگل که ایران داشت در همان دوران نوجوانی واقف بودیم که دانشگاه کم داریم و افراد تحصیکرده و یا افراد فنی و حرفه ای مثل کارگران متخصص نداریم و از این جهت از لحاظ فنی و علمی عقب هستیم.


متاسفانه با نداشتن دبیر زبان و ریاضی ما مجبور بودیم که این دو رشته را بسیار سطحی و طوطی وار یا بگیریم. با وجود همه گرفتاریها همه ما ده دوازده نفر مهندس دکتر و فوق لیسانس شدیم ولی تا آنجا که من میدانم هیچکدام ما به سطوح بالای کشوری ویا لشگری نرسید.

همه ما عاشق ایران بودیم و میخواستیم به کشورمان خدمت کنیم ولی هر کدام ما به گوشه ای پرتاب شدیم. اکثر جمع ما بخارج رفت و در آن دیار به شغلی روی آورد. و آنان هم که در ایران ماندند حداکثر در سطح یک کارمند عالیرتبه بازنشسته شدند و خانه نشین گردیدند. متاسفانه یکی از عواملی که ما را پراکنده ساخت شاید اسمی از دین بوده است. بعبارت دیگر ما همه یکدست مسلمان دو آتشه نبودیم و بعضی از ما دارای مادر خارجی و یاا غیر شیعه  و غیر مسلمان بودیم و بهمین بهانه کنار گذاشته شدند و مجبور بودند که بخارج بروند.


ما در گذشته در این باره صحبت میکردیم که چرا کشور ما بایست اینطور پاره پاره باشد و تمامی استانهای سابق ایران یا فلات ایران بایست جدا شوند. خودتان میدانید که برادران آذری ما در چندین کشور غیر طبیعی زندگی میکنند و برادران کرد ما نیز در چندین کشور تارمار شده اند. برادران بلوچ نیز بهمین ترتیب پراکنده و با تابعیت های گوناگون بسر میبرند.

این دوری و این جدایی چرا و چگونه بوجود آمده است؟ کشور ایران با سرزمین فارس فرق میکند. فلات ایران نام مکانی است که قسمتی از ایران کنونی در فلات ایران واقع شده است. پارسه ها مادها  ترکمن ها و آذری ها و لر ها و مازندانی ها وغیره همه جز اقوام این فلات بوده اند.

آیا همه مردم آمریکا و یا اتحادیه اروپا یکسان هستند و همه از یک گروه میباشند؟ مسلم است که نزدیکی ما با هم بمراتب بیشتر از نزدیکی مثلا آمریکاییان با هم هست. بطور کلی آمریکایی ها و یا مثلا برزیلی ها از چندین نژاد و از چندین ملیت و زبان و قوم و گروه  های مختلف مذهبی وغیر مذهبی تشکیل شده اند ولی در دنیا بنام یک ملت مشهورند. آنها با آنهمه اختلاف یکی هستند و ما با اینهمه وابستگی جدا جدا شده ایم. چرا؟


خودتان میدانید که اینهمه اختلاف و مشگل که برای ما کارسازی و برنامه ریزی کرده اند خود بخود بوجود نیامده است.  گفتن جوکهایی در باره رشتی ها و یا برادران آذری و لر ما یک برنامه ریزی دقیق است برای از هم پاشیدن ما. اختلافات بین شیعه و سنی بیشتر است یا اختلافات بین ادیان موجود در آمریکا که از کاتولیک شروع و به حدود بیش از شش هزار کلیسای ختم نمیشود و حتی مذهب های عجیب و غریبی از نظر ما هم از احترام برخوردار هستند.


مسلم است که همه ما از ایرانیان و تورانیان قدیم که حالا به اینهمه کشورهای مختلف تقسیم شده اند بهم نزدیک تر هستیم. حتی از نظر ظاهری هم تفاوتهای چندانی با هم نداریم. حتی ازبک ها و تاتار ها هم بما نزدیک هستند و باحتمال نیمه ایرانی و نیمه مغول میباشند.  پس چرا بایست بین ما اینهمه اختلاف و تفرقه ایجاد شده باشد؟


متاسفانه سیستم موجود حاکم بر دنیا برای ما تفرقه و برای اروپا و آمریکا جمع هدیه آورده است. آنها بهم نزدیک میشوند و با هم همکاری میکنند و ما با هم در جدال و ناراحتی بسر میبریم. و در این معامله همه ما زیان خواهیم دید.

تمامیت خواهی ها و غرورهای ابلهانه و خود خواهی ها و حسادتها و زیادت طلبی ها و بی دانشی دارد دمار از روزگار ما در میاورد و متاسفانه بجای ترقی داریم تنزل میکنیم. آنان یک جبهه متحد و با برنامه هستند و ما با تفرقه و بی برنامه و حداکثر میخواهیم منافع شخصی خودمان را حفظ کنیم.

دینها اقلیت ها نژادی و قومی و ملیت ها متاسفانه در شرق دارد دمار از روزگار مردم در میآورد. عوض دوستی واتحاد همه ما داریم بسوی تمامیت خواهی و خود خواهی و به حاشیه راندن دیگران قدم بر میداریم. همه آماده هستیم که دیگران را سرکوب کنیم و حرف آنان را در گلو خفه نماییم.

مشگل این است که ما متحد نیستیم و برای منافع شخصی منافع یک ملت و یا قوم را بباد میدهیم.

آیا واقعا بزرگان ما به این اندیشه نرسیده اند که در دنیایی که این همه قدرتهای بزرگ وجود دارند تفرقه ما به نفع چه کسی میتواند باشد؟  به بازی نگرفتن گروهی به بهانه دین و یا اقلیت بودن به چه کسی صدمه میزند؟  کنار گذاشتن افراد موثر تنها به بهانه داشتن تفکری دیگر برای چه کسی سود آوری دارد؟

مگر  مثلا در همین آمریکا در ظاهر به بهانه مذهب و نژاد بطور رسمی کسی را کنار میگذارند؟ البته درست است که بطور خصوصی به افرادظلم میشود و مثلا در مصاحبه یک فرد سیاه را بعلت سیاه بودن رد میکنند ولی هیچوفت جرات اینکه به او بگویند که ترا بخاطر سیاهی کنار گذارده ایم ندارند زیرا از نظر قانونی جرم است و قابل پی گرد؟

پس بیایید ما هم برای سرزمین خود ایران بزرگ و فلات ایران خدمت کنیم و همه دوباره یک کشور قوی و صنعتی بسازیم که در آن همه اقوام ایرانی  و یا تورانی برادر وار با هم زیست کنند.


Share/Save/Bookmark

more from Sahameddin Ghiassi