مشگل در کجاست و نوک تیز پیکان باید بکجا نشانه رود؟ دینها یا ملیت ها؟


Share/Save/Bookmark

مشگل در کجاست و نوک تیز پیکان باید بکجا نشانه رود؟  دینها یا ملیت ها؟
by Sahameddin Ghiassi
31-Dec-2010
 

مشگل در کجاست و نوک تیز پیکان باید کجا نشانه رود؟  دینها یا ملیت ها؟  اگر ما با دیده انصاف به مشگلات امروزی کشورهایمان نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که مشگل اصلی سیاستهای بین المللی غارتگر به همدستی خاین های محلی و یا کشوری بوده است که هیچکدام آنان بدون همکاری دیگر نمی توانستند موثر باشند. مثلا شیوخ عرب که روی ثروت نفت خوابیده و آنرا مال و ملک خصوصی خود میدانند و دلارهای نفتی را بنام خود در بانکهای بقول خودشان کفرستان ها تل انبار میکنند و قصرهای افسانه ای هزار یک شبی میسازند که گرمابه هایش از تلا و عاج است و از همه دنیا نیز دلبران و زیبا رویان را دورخود جمع میکنند و با همدستی دوستان و غارتگران غربی  شرقی خود مال ملت را تاراج  و مردم را در بند میکنند؟ بین آنان تفرقه میاندازند و آنان را در بیسوادی و تعصب و غرور و کشت کشتار همدیگر تشویق میکنند و بر طبل نژاد پرستی مذهب پرستی و ملیت پرستی میکوبند. ما همه ملتها ی خاور میانه با هم به نحوی هم خانواده هستیم و با هم از قدیم مراوده داشته ایم  اینکه رستم زن تورانی میگیرد  و مادر خلیفه عباسی مامون ایرانی بوده است و یا عباسه خواهر هارون رشد همسر ایرانی داشته است و... نشان میدهد که همانطوریکه در ایرانیان خون عربی در جریان است در عربان هم خون ایران موج میزند پس مشگل ما با ملتها عرب یا عرب شده نیست و مثلا ما با یک دکتر عراقی و یا یک مهندس عربستانی هیچگونه اختلافی نمی توانیم داشته باشیم همانطور یک کارگر سوریه ای همانند یک کار ترک و یا فلات ایران است  هر دو آنان از ظلم و جور و فتنه و اختلافات مصنوعی رنج میبرند. 

 آنان با داشتن وسایل ارتباط جمعی مردم مارا علیه هم تحریک میکنند و جوانان ساده دل و یا مردان و زنان کم سواد و یا بدون مطالعه مغرور را شست شوی مغزی داده بر علیه هم وارد کارزار میکنند و خودشان در قصرهای سلطنتی به ریش همه ما میخندند.  چه کسی از دین ملیت و نژاد پرستی سود میبرد و کی قربانی و بازنده است؟  رهبران مذهب ها ویا کلیسا های مختلفه سود بران دین هستند و خودتان ببینید که حضرت مسیح در کوچه میخوابید و به دست حکومت آن زمان در سن سی سه سالگی به چهار میخ کوبیده شد و با زجر و ناراحتی بدون داشتن هیچ ثروتی در روی صلیب جان داد ولی آقایان در قصرها به خوشگذرانی و زندگی باشکوه خود ادامه میدهند و مردم هم با کمال میل ثروتهای خودرا به پای آنان میریزند و آنان از صدقه سر حضرت عیسی به ثروت مکنت و جاه و جلال رسیده اند خوب معلوم است که آنان راضی نیستند که این جلال و جبروت را به این سادگی از دست بدهند ولاجرم پیروان ساده دل خود را بر علیه سایر دینها ومذهب ها تحریک میکنند و بلوا راه میاندازند تا در سریر سلطنتی خود باقی بمانند. شیوخ مسلمان عرب و یا غیر عرب هم که معرف حضورتان هستند که در ناز و نعمت و شکوه زندگی میکنند و پیروان خودرا بر علیه مذهب های هم و یا ملیت های هم تحریک میکنند تا بر اریکه قدرت باقی بمانند. رهبران وابسته دینی و یا ملی بر طبل نفاق و جنگ و نفرت میکوبند که دستور اربابان اصلی آنان است و با هم مردم را غارت و در فقر گرسنگی و بیسوادی نگه میدارند. تحریک ونفاق و نفرت بین ادیان و مذهب ها و نژادهای ساختگی را دامن میزنند وبرای این آتش مرتب هیزم میاورند.  دین مذهب ملیت  قوم گرایی  زبان گرایی و تکیه بر اختلافات پوشالی تنها برای درگیر کردن مردم با هم و سو استفاده از این درگیریها است. مثلا سلطانی که یک هزار زن دارد و برای مدیریت این یک هزار زن یک هزار مرد جوان را اخته کرده و بیضه ها و حتی آلت های آنان را هم بریده است تا هیچ علاقه به جنس مخالف نداشته باشند میتواند یک سلطان عادل ومردم پرست و نیک خواه مردم باشد؟  عربی که حاکم است و با ماشین ساخته شده از نقره خالص سفر میکند و حرمسرایی دارد که در زیبا رویانی از همه دنیا دست چین شده است میتواند برای دانش آموز عربی که غذا کتاب و آب ندارد میتواند حاکمی خوب باشد؟

  نه آنان آتش نفاق را بین زن مرد  مردم فلات ایران و شبه جزیره عربستان و ترک لر و کرد  بهایی  سنی و شیعه  صوفی و غیره را افروخته نگه میدارند و آبهای را بهمراهی دوستان شرقی و غربی خود گل آلوده میکنند تا ماهی هایی درشت صید کنند. بیش از سی میلیون مردم خاورمیانه باسواد در اروپا و آمریکا زندگی میکنند صرف نظر از آن عده بسیار با هوشی که در کارهای مهم و صنعتی وارد شده اند و استادان دانشگاه و یا کارمندان ناسا و شرکتهای بزرگ هستند بیشتر آنان بواسطه ندانستن زبان کافی  یا داشتن لهجه و آکسانت به کارهای پست روی آورده اند  سرهنگ  کارگر ساختمانی است و سرتیپ کباب درست میکنند سرلشگر قالی بافی میکند و یا راننده تاکسی است  دکتر فیزیک  لبه موکت چرخ میکند و مهندس برق اسباب فروشی میکند و ظرف شویی و کار در فروشگاه ها نیز از کارهایی است که مردم خاور میانه تحصیکرده های معمولی بایست به آن تن در دهند. تعدادی از آنان هم به کارهایی نظیر داشتن شرکت های کوچک روی آورده اند و مثلا سیستم های آبیاری درست میکنند یا موکت فروشی و نصب آن را انجام میدهند و یا تعمیر کاری راه انداخته اند. در صورتیکه در کشورهای خودشان مدیر شرکتهای دولتی بودند و یا معلم در مدارس. رهبران دنیای سوم نه تنها ثروت های مادی و پولی کشورها را بباد میدهند و بنام خودشان در بانکهای خارجی انبار میکنند بلکه باعث فرار مغزها و انسانهایی هم میشوند که درکشوری شرق می  توانستند سازنده تر باشند.  یک مهندس آمریکایی داستانی تعریف میکرد که شباهت به افسانه دارد ولی امکان واقعیت داشتن آن هم زیاد است . 

 مثلا شنیده اید که رضا شاه نیمی از اسکناسهای منتشر شده در ایران را در حساب شخصی خود داشت  حالا حساب کنید که فلان سرمایه دار غربی که رییس جمهور تعیین میکند چقدر ثروت میتواند داشته باشد.  او میگفت آنان در زیر زمین شهرهای افسانه ساخته اند و با تیوب یا لوله این شهر ها بهم متصل است وداخل این لوله ها را میکیده اند تا در آن خلا باشد و قطارهای زیر زمینی شان بتواند باسرعتهای فوق عاده طی طریق کند و هوا مانع سرعت آنان نباشد  آنان تمامی این شهرهای زیر زمینی و لوله هایی که آنان را بهم متصل میکند را با استفاده از اشعه لیزز ساخته اند و میلیادر ها دلار و یا تریلیونها دلار سرمایه گذاری کرده اند تا شهرهای امن زیر زمینی داشته باشند که در اثر حتی جنگ اتمی هم خسارتی نخواهند دید و بدین وسیله آنان میخواهند که مردم دنیا و بخصوص طبقه متوسط را نابود کنند تا خودشان باقی بمانند و یک طبقه وابسته نوکر صفت وفقیر و بیسواد که نوکری و خدمت و بردگی آنان را بدون چون چرا انجام دهند. آنان که به ایلومونادی ها معروف هستند نخبه گان و ثروتمندانی با ارقام نجومی و تریلیونی هستند که بیش از چهل در صدر ثروت دنیا را در دست دارند و در راس هرمی بعنوان چشم قرار دهند که در پشت اسکناسهای یک دلاری آمریکایی نقش بربسته است. کتابهایی بنان دست نادیده و غیره هم در این باره به زبان انگلیسی  آن سین هند  چاپ شده است.  آنان بهترین دانشمندان و بهترین ها را استخدام میکنند تا با یک برنامه ریزی کامل نسل طبقه متوسط را از بین ببرند و آنان را فقیر و محتاج سازند  قحطی 1914 در ایران و جنگهای فرسایشی نمونه ای از کارهای وابسته به آنان است. اگر به اختلاف شدید طبقاتی حتی در آمریکا هم نظر کنیم افسانه مهندس آمریکایی زیاد غیر واقعی نیست  مثلا در آمریکا شخصی برای یک مهمانی در یک شب ده میلیون دلار هزینه میکند ودرصورتیکه یک مهندس و یا یک دکتر با همان درجه تحصیلی حتی هزار دلار ندارد و حتی ممکن است که خانه اش توسط بانک حراج شود و رهسپار کوچه نشینی شود یا بی خانمانی. درکشورهای دیگر هم معلوم است که مشگل بیسوادی و بی دانشگاهی و بیکاری و بی خانمانی و بی زنی و بی شوهری بیداد میکند و مردم از یک زندگی معمولی و متوسط نمی توانند برخوردار باشند  اینها علاوه بر خیانت و نفرت و دشمنی های اللکی بین مذهب ها و قومیت ها و زبانها و غیره و نفرت های ساختگی دست ابر ثروتمند ها به این ساختار کمک میکنند.  نوک پیکان بایست متوجه شیادان رهبران خاین  ثروتمندان دغل و غارتگر و دزدان رشوه بگیران  فاسدان باشد بدون توجه به دین و آیین و ملیت های آنان  دزد دزد است در هر لباسی که باشد و خاین نیز خاین است در هر ملتی که باشد. نفرت های بیهوده میان مردم عادی بایست کنار رود و هرکس برای شان انسانی اش مورد توجه باشد نه دین ملیت و یا نژاد وی.  برای ساختن خاورمیانه آزاد و آباد بایست تمام تفرقه های ملی نژادی زبان و مذهبی خنثی شود وبجای آن عشق و محبت و دوستی و اعتماد و برادری و برابری و عدالت پایه گذاری شود یک دادگستری واقعی  یک سیستم آموزشی خوب و موازی با برنامه های علمی شرق و غرب و یک پالایش کلی بایست صورت بگیرد. 

 داشتن علم  و  درک درست  احترام به همه عقاید ولو اینکه به نظر ما غلط باشند  دادن امکان تحصیل وکار بهمه  و ساختن مدارس خوب  با معلمان زبده و کارآمد و با حقوقهای مکفی  و کم کردن اختلافات طبقاتی و گرفت مالیاتهای وابسته به درآمد  و داشتن انصاف و مروت و عدل  و دادن امکانان مساوی بهمه و نیز کنار گذاشتن خرافات موهومات و مسایل غیر منطقی و گرایش به خرد و محبت و درستکاری و اخلاق  و اتحاد بین همه قومهای خاور میانه تنها راه رهایی ماست و بس؟  آیا شما غیر از این فکر میکنید؟  پاره پاره کردن ما و گروه بندیهای ما و تحریک ما برعلیه همدیگر آب ریختن به آسیاب همانانی است که ترلیون ها دلار سرمایه دارند  و دنیا را میگردانند و مارا از بین خواهند برد  دیر زود دارد سوخت و سوز ندارد همین کینه ها و همین دزدیها و اختلاف ها و کشت کشتار ها و کینه جویی ها و تمامیت طلبی ها و قدرت طلبی ها و کشتن مخالفان و موافقان  پول پرستی ها شهوت های بی اندازه پرستی ها  ریشه همه مارا خواهد درید و خواهد خشکانید یانه؟

متاسفانه جنگ بین زن مرد همچنان ادامه دارد و بعضی از زنان سعی دارند تنها مردان را محکوم کنند و به آتش این جنگ دامان بزنند در صورتیکه ریشه های جنگ همچنان پابرجاست. زن میخواهد تنها از مرد استفاده کند و وقتی که فکر میکند که مرد استفاده ای ندارد اورا رها میکند البته هستند مردانی که به زنان آزار میرسانند ولی خوب زنانی هم هستند که از مردان سو استفاده میکنند و از آنان مثل نردبان استفاده میکنند و بعد کنارشان می نهند.  دختری که دوست صمیمی و عاشق خودرا تنها بجرم نداشتن سرمایه کلان رها میسازند. دختری که همه خواستگاران خوب خود را رد میکند و خودش در دام یک مرد ثروتمند اسیر میشود؟ دختری که پدر بینوایش را غارت میکند بعد اورا براحتی به بهانه اینکه شوهرم دوست ندارد که تو با ما باشی در کوچه ها رها میسازد بعد از اینکه تمامی توان مالی پدر را در اختیار گرفته بود؟  برادری که به خواهر نازنین خود اعتماد میکند و هرچه دارد به او می سپارد و اووی را در خیابانهای شهر رها میسازد.  دختری که برای خاطر یک مرد عوضی کل خانواده خود را حراج میکند؟  زنی که شوهری ثروتمندکرده و حالا دوست پسر جوانی انتخاب فرمود ه است . باری همه زنان فرشته و همه مردان هم دیو دو سر نیستند بایست انسان هارا با شان انسانی آنان سنجید نه به جنسیت و مقام و دین و ثروت و حتی اعتبار اجتماعی شان؟  آنچه مسلم است بایست بین ما وحدت برقرار شود بدون در نظر گرفتن جنسیت و سایر چیزها. پسر و دختر ما هم بایست با هم بزرگ شود تا باهم آشنا شوند. متاسفانه حمایت بیشتر اندازه مردان از زنان در خاورمیانه بعضی وقت ها باعث درد سرهایی میشود. اگر زن ومرد آزاد باشند و در انتخاب خود آزادی کامل داشته باشند و در اجتماع هم امکانات مساوی داشته باشند شاید بسیاری از مشگلات کنونی حل شوند. ولی بیشتر اوقات زنان میخواهند که برمردان حکومت کنند و امر نهی و بکن نکن حتی بصورت غیر منطقی و تنها به خاطر اینکه زن هستند و باز متاسفانه این بگو نگو ها و این اختلافات بعضی وقت ها بجایی باریک میرسد. شما مثلا اگر به کسی اعتمار نکنید مسلم است که با او هم مشگلی نخواهید داشت  . مشگل از آنجا شروع میشود که مثلا مرد به زن اعتماد میکند و زن به او خیانت مینماید یا برعکس و اینجا است که حادثه هایی پیش میآید. زن بعنوان دختر  خواهر مادر و زن  و یاحتی معشوقه مورد احترام مرد بایست باشد و همچنین همین دوستی و احتران بایست از طرف زن ادامه یابد نه اینکه مال عاشق خوردنی ریش عاشق ری ..دنی که آنوقت است که مساله صورت دار میشود؟


Share/Save/Bookmark

more from Sahameddin Ghiassi