همه ما بدجوری ګیر افتاده ایم و از هر طرف مارا در منګنه ګذارده اند یا نه؟


Share/Save/Bookmark

همه ما بدجوری ګیر افتاده ایم  و از هر طرف مارا در منګنه ګذارده اند  یا نه؟
by Sahameddin Ghiassi
21-Jun-2011
 

دوستان ګرامی   مشګل در جایی دیګر است   در تمامیت خواهی  خود خواهی  جهل  فساد  بی انصافی  بی رحمی و نبودن دوستی و محبت   اګر به قانون اساسی ایران هم نګاه کنید  نوشته شده است  انسانیت  اسلامیت  ایرانیت  یعنی انسانیت اصل است و اسلام و ایرانیت بایست ظاهرا مردم را به طرف انسانیت سوق میداده است.  مګر استالین که میلیونها آدم بیګناه را کشت مسلمان بود  اوحتی کمونیست های ایرانی و یا حزب توده ای هارا هم که به کشور اتحاد جماهیر سوسیالیستی پناه برده بودند کشت     آیا هیتلر مسلمان بود که بیش از پنجاه میلیون نفر را بکشتن داد؟  قتلها و جنایات او و آدمکشی هایش انسان را از آدمیت شرمسار میکند  کشتن یهودیان در اتاقهای ګاز و ګرسنګی داده به آنان و بعد آنان را مثل چوب و الوار روی هم ریختن  آیا آنان هم پیروان اسلام بودند؟ 

 سیروس عزیزم  بایست بدانید که این نوع بشر است که ظالم  خواه تمامیت خواه و بی انصاف است و از دین و یا از هر مکتبهای اجتماعی سو استفاده میکنند و برای خودشان دکانی کید باز میکنند.  آدم بد بد است در هر دین و در هر لباسی که باشد  مګر همین کمونیستهای بد آنهمه جنایت نکردند  مګر همان کاپیتالیست ها و امپریالیستها اینهمه آدمکشی جنایت نکرده اند  در همین ګل سرسبد مثلا آزای  ثروتمندان کاپیتالیست درست مثل همان شیوخ دزد عرب  مردم را با نهایت بی انصافی غارت میکنند و سرمایه  های کوچک مردم متوسط را بهر نحوی شده از چنګشان بیرون میکشند    سه میلیون آواره عراقی  دو میلیون آواره  افغانی  هفده میلیون آواره مسلمان عرب  مشګل تفرقه ها است  مشګل دزدی فساد است مشګل حرص و طمع است  مشګل  تمامیت خواهی و بی انصافی است  وګرنه مغز و دانش اندک ما  در برابر عظمت هستی در بزرګی و در کوچکی وامانده است   به عبارت دیګر هنوز هم دانشمندان  نتوانسته اند که  خدا را ثابت کنند   و یا  ثابت نکنند  شاید ما هم در برابر هستی همانند همان مورچه ای باشیم که از دنیا هیچ نمی داند  کهکشانهایی که میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارند  بیکرانی فضا  و کوچک اتم که تمام  کره زمین را در یک سطل میتوان جای داد اګر فضای خالی بین الکترون و پروتون را از بین ببریم یا الکترونها را روی پروتون ها بنشانیم  میدانید که الکترونها مثل کرات دور پروتونها در حرکت  هستند. 

  مولوی  سعدی حافظ خیام  تا اندازه ای جواب هایی برای مجهولات داده اند  ولی همه آنان راه را در عشق دوستی و دلداده ګی میدانند   به عبارت دیګر ما بایست باهم متحد باشیم  و به فکرهای هم احترام بګذاریم   و باورها و یا فکرهای خود را تنها در اختیار دیګران بګذاریم بدون اینکه بخواهیم  باورهای خود را زور چپان به دیګران بکنیم   ما متاثر از محیط خودمان هستیم  ولی متاسفانه حربه مذهب و ملیت و نژاد به دستان نابابی افتاده که از آن سو استفاده میکنند وشاید هم اصلا به آن مذهب و یا آن مکتب اعتقادی نداشته باشند.  آنان تفرقه خلق میکنند و مردم را بجان هم می اندازند و خودشان به هم می خندند؟  بهاییان درایران خیلی ناراحتی کشیدند و بسیاری از آنان بی ګناه کشته شدند  مثلا ده عروس شیراز  ده زن جوان ودختر کودک سال تنها به جرم اینکه معلم درس اخلاق کودکان دیګر بودند اعدام شدند؟  حدود دویست بهایی بدون دلیل محکمه پسند اعدام شدند   بهاییان از ترس فرار کردند و به کشورهای دیګر پناهنده شدند  ولی در همان ایران  ناصر دوست من به فامیل بهایی اش اعتماد کرد با نهایت قساوت و سنګدلی اورا غارت وبخاک سیاه اورا نشاندند  در صورتیکه تمام آموزه های آنان انصاف عدالت دوستی محبت است .

 که ای پسر انصاف    ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار   یا سراپرده وحدت عالم انسانی بلند شده است به چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه باری یک دارید و برګهای یک شاخسار  و ګلبرګهای یک ګلبن.   دوست دیګرم شاهین با اینکه بهایی نبود به عنوان بهایی در ایران ازکار اخراج شد  چون فامیل بهایی داشت   فامیل بهایی او دورش را ګرفتند و به او خیلی مهربانی کردند بطوریکه  اعتماد و اطمینان شاهین به آنان جلب شد  ولی بعد از آن اورا غارت و خانواده اش را پریشان کردند    دوست دیګر من به فامیل بهایی اش در آمریکا اعتماد کرد و بعد از اخراج از ایران  باز به علت بهایی بودن  یا نیمه بهایی بودن  به سراغ فامیل بهایی رفت   آنان شاید فکر میکردند که اورا در ایران به عنوان بهایی میکشند  ویا نمی تواند به آمریکا بیاید  و یا اګر بیاید  نمی تواند اقامت بګیرد  چون بهایی نبود  ولی به عنوان بهایی اخراج شده بود چون باز مادر بهایی داشت  و نمی توانست به مذهب مادرش توهین کند شاید که اخراج نشود.  فامیل بهایی ګفت که اګر به خانه آنان نزدیک شود پلیس خبر میکند و وی در خیابان سه روز پرسه زد تا مسیحیان اورا کمک کردند  فامیل بهایی فورا به تهران نوشت که فلانی مسیحی شده است   بعد هم اورا به عنوان مسلمان ناراحت لجن مالش کردند   خوب این تقصیر دین که میګوید که عنصر پاکی و لطافت باشید و بهایی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی؟ 

  ماباید به انسانیت نظر بدوزیم  و انسانهای والا را ارج بنهیم وګرنه این سیستم طالب کشت کشتار تفرقه است  درهمین مهد تمدن آمریکا با پنبه سر میبرند  یعنی تمامی سرمایه های مردم طبقه متوسط را با انواع قوانین ظالمانه میګیرند  و آنان را بی خانمان میسازند   مثلا در همین آمریکا اګر دزدی خانه تان را سرقت کرد  بایست یک وکیلی بګیرید که  در همان وحله اول مقدار زیاد پول میخواهد   و اګر پول وکیل نداشته باشید کلاهتان پس معرکه است  به عبارت دیګر ثروتمندان با داشتن وکیلهای خبره همیشه برنده هستند .  و طبقه متوسط وفقیر همیشه بازنده   بقول آقای مطهری  که کمونیست و کاپیتالیست  ظاهرا باهم مخالف هستند ولی هر دوی آنان مثل قیچی در جهت مخالف انسان را له میکنند  همین طور هم دینهای که در درست شیادان درست مثل همان قیچی عمل میکنند.  مشګل ما نداشتن  مغزهای وارد خبره و کارشناس   مشګل نداشتن رهبران و مدیران دلسوز و تفرقه جهل تقلید های بدون درک  بیکاری  نداشتن همسر زن یا شوهر  به سبب ګرانی و نداشن کار به سبب سیستم  غارتګر بین المللی هست   مانبایست اصل را که انسانیت است فدای فرع کنیم دینها و مکتبهای اجتماعی ظاهرا برای این بوجود آمده اند که مردم را خوشبخت کنند نه بدبخت تر؟  

 راه چاره چیست  صبوری و دنبال علم و دانش رفتن  و دوست داشتن   که سعدی فرماید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک ګوهرند   و...خیام  یک چند به کودکی چو استاد شدیم   یک چند به استادی خود شاد شدیم   پایان سخن نګر که مارا چه رسید   از خاک برآمدیم وبرباد شدیم   سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرګز    مرده آنست که نامش به نکویی نبرند.   درخت تو ګربار دانش بګیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را   دین بایست مطابق علم و عقل باشد  وګرنه شیادان از هر خرافه ای و هر جهلی و دروغی به نام دین سو استفاده میکنند؟  مولوی  ای بی خبران کجایید کجایید  محبوب در همین جاست بیایید بیایید؟  اصل بدبختی انسانها نادانی و جهالت است   بالاخره انسان والا والا است درهرلباسی و هر دینی که باشد  و انسان شیاد هم شیاد است به هر مسلکی که درآید.  مردم خاورمیانه بایست باهم متحد شوند  عرب ترک فارس  پشتون  لر کرد  بلوچ و.... همګی بایست باهم متحد شده و بر جهل خود خواهی و تمامیت خواهی و تفرقه فراافکنی و فساد  و نفرت پراکنی پیروز شوند تا بازیچه  سیستم غارتګر بین المللی و خردباخته ګان و دزدان و عوامل داخلی شان نشوند   توکز محنت دیګران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی    می بخور منبر بسوزان  مردم آزاری مکن   از حسادت دوری کنید وبه کردار نیک تسلیم شوید  زردشت

 

 هرګز نمیرد آنکس که زنده بود با عشق   ثبت است در جریده عالم دوام ما.  متاسفانه با حسادت  با توهین  با تمامیت خواهی با فحش و ناسزا  کارها پیشرفت نخواهد کرد   ما کسانی مانند مولوی  خیام  سعدی  حافظ فردوسی و  نابغه های دیګری داریم که راه با بما نشان داده اند.  چرا ایران پاره پاره شده و مردمش دربدر؟  بقول خانمی ایران همین فرزندان ایران هستند که حتی پسر ودختر شاه هم از فرط ناراحتی خودکشی میکنند؟  چرا ما نبایست باهم متحد باشیم و بهم برسیم ؟ چرا بقول یک نفری تمامی ایرانیان در خارج حتی مثل سګ ګربه باهم یک بدو و دعوا دارند؟  چرا خاورمیانه های ثروتمند دست دیګران را نمی ګیرند تا آنان هم بتوانند روی پاهای خود بایستند؟  چرا ثروتمندان ما برای پروانه های آواره خاورمیانه دانشګاه و کار ایجاد نمی کنند؟  و دعوای ما سر یک مشت باروهای تاثیر از کودکی است که تا مغز استخوان ما فرورفته است  وحتی حاضر نیستیم که به باورهای دیګران حتی ګوش کنیم. و بافحشهای جنسی و توهین با آن برخورد میکنیم    تعصب های غیرعلمی و تمامیت خواهی ها وحسادت ها و اینکه یاد نګرفته ایم تیمی کار کنیم از مشګلات ماست.  نهال دشمنی برکن که مشګل ساز است و درخت دوستی بنشان که ثمر پربها آرد.  آی دوست بر جنازه دشمن چو بګذری   شادی مکن   که برتو هم این ماجرا رود.   ما با وحدت و دوستی شاید بتوانیم تمامی مشګلها را حل کنیم ولی با فحش ناسزا   مشګل ها پیچیده تر خواهد شد

 

 دوست عزیز  راجع به اسلام  مال ۱۴۰۰ سال پیش اولا چرا حکومت و امپراتوری ساسانی نتوانستند دربرابرشان مقاومت کنند  علت چه بود  احتیاج به بررسی بیطرفانه تاریخی دارد  در ثانی عربان تنها در عربستان ایران آن زمان زندګی میکردند و بقیه ملت ها مانند مصریها سوریها و مراکشی ها عرب شده هستند  خود عربان هم از دست حکام ظالم دزد و غارتګر بستوه آمدنده اند و اینان که شما تازیانشان میګویید  مقصر عربهای شبه حزیره نیستند  مګر ظلم اجداد را نوادګاه بایست بپردازند؟  ملتهای خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی که همه مسلمان لااقل در روی کاغذ هستند همه اسیر یک مشت دزد خاین غارتګر  تمامیت خواه و فاسد شده اند  وګرنه یک دانشجوی پاک مصری یا عربی  با یک دانشجو ایران پاره پاره شده چه دشمنی متیواند داشته باشد  یا یک کارګر و یا یک کارمند؟  این تفرقه سیاست است که میګویند تفرقه بیانداز و غارت کن  حکومت کن بکش و بګیر به بند؟  توهین به افراد برای چنګهای هراز سال پیش هیچ فایده ای ندارد؟  ملتهای خاورمیانه عرب شده یا نشده همه درګیر ستم ابرقدرتهای با هوش و خردان باختګان دست آموزشان هستند . تنها راه رهایی ما وحدت دوستی کار دانش و دلسوزی و انسانیت است  و احترام به  همه  ترک   فارس  عرب عجم  لر کرد  پشتون هزاره  ازبک و قرقیز  زیرا همه ما بازماندګان دولتهای قدیمی ایران باستان و توران هستیم  وبس   .  درست مثل ایالات و ویالات متحده آمریک   ما هم بایست متحد بشویم تا استقلال واقعی را به آغوش بکشیم.  دوست با تمامی ملتهای دنیا   و پیشتازی بسوی علم  اخلاق و وحدت  و احترام و دوستی  نه هزره ګویی و فحاشی  با نامهای مستعار که زینبده مستعمره ګران است  که میخواهند بل بشو باشد تا غارتی بیشتر کنند؟

دوستان ګرام  سیستمی که دنبا را میګرداند احتیاج به تفرقه دارد   آیا میدانید که تجارت مواد مخدر از تجارت نفت سود آور تر است  ؟  آیا میدانید که تجارت مواد منفجره و اسلحه  شامل توپ تانک هواپیماهای جنګی به تنهایی از تمام تجارت های دیګر سودآرو تر است . قحطی ۱۹۱۴ میګویند نصف مردم ایران از ګرسنګی هلاک شدند یک قحطی مصنوعی بود؟  در ایران میګویند که پانزده میلیون معتاد است  و در همین شمار هم بیکار و سرګردان  بیشتر جوانان ایران و یا خاورمیانه ای کم بیش دربدر و سرګردان در دنیا شده اند و به کارهای بدنی روی آورده اند در صورتیکه در کشورهای خودشان بسیار میتوانستند که سازنده باشند   نفرت بین مردم خاورمیانه  در صورتیکه همه ما ګرفتار دزدان و تمامیت خواهان و خاین ها هستیم باز هم با هم بی جهت دشمنی میګنیم  در آمریکا دانشګاه برای شکار دانشجویان در تلاش است و درایران دانشجو  در تلاش به وارد شدن به دانشګاه    در خاورمیانه  تورم سرمایه های مردم را غارت میکند در غرب و آمریکا ضد تورم  سرمایه ها را ازبین می برد.  عربان تنها قسمت کوچکی از عربستان ایران بودند که حالا عربستان سعودی است   یعنی اسم فامیل یک خانواده را دنبال اسم کشور کرده اند   مثل اینکه مثلا بګوییم  ایران احمدی نژادی   در وااقع همه ماقربانی هستیم    قربانی سیاستهای استعماری و استحماری و خود فروختګان و بی خردان داخلی و محلی آنان   خرافه ها و جهل و تمامیت خواهی ها و تعصب ها مشګل اساسی ماست  بایست اینرا در کشورهای خودمان ریشه کنی سازیم  و با  وحدت و محبت و دانش به پیش به تازیم   دوستان نادیده ګرام میدانم که همه شما میخواهید که در زندګی فردی موثر باشید و به اجتماع خدمت کنید  وبرای همین است هم که به نوشتن سعی دارید که تجربه های خود را در دسترس دیګران بګذارید شاید که برای آنان راهګشا و مفید باشد. به عنوان یک معلم بایست بګویم که استفاده از تجربه های دیګران انسان را در زندګی موفق میسازد زیرا لازم نیست که وقت ګرانبها را صرف تجربه  اندوزی ګوناګون نماید بلکه میتواند از تجربه های دیګران استفاده کند.  من اینطور نتیجه ګرفته بودم که یک معلم بایست خیلی سخت ګیر باشد و در تمامی مدتی که در کلاس است بایست درس بدهد وبسیارجدی و با شدت همراه با دوستی ټا آنجا که میتواند دانش های خود را به دانشجویان انتقال بدهد  زیرا دانشجوی ایرانی برای یاد ګیری سرکلاس حاضر میشود و وقتی متوجه بشود که معلم بسیار جدی است  معمولا بایست همراه کلاس شود بارها من شنیده بودم که بچه بهم میګفتند ګوش کن یاد بګیر آقای   معلم ول کن نیست  من همیشه به شاګردانی که میدانستم زیاد جدی نیستند  درس می پرسیدم  تا آنان مجبور بشوند که یاد بګیرند.  شاید دردبیرستانها کمی شاګردان از من دلخور میشدند که چرا مرتب ازآنان پرسش میکنم ولی خوشبختانه در دانشګاه این مشګل را نداشتم.   در هنګامیکه امتحانات شروع بود این دانشجویان من بودند یا دانش آموزانم که براحتی نمره های بالا میګرفتند  در تمامی سی سال تدریس من حتی یک نفر از دست من مردود نشد  زیرا بقدر کافی در همان شروع کار سخت ګیری کرده بودم و دانشجویان من دانسته بودند که تا یاد نګیرند من ول کن نیستم.    با اضافه شدن سالهای تدریس من مشګلات بچه ها و دانشجویان را بهتر درک میکردم و براحتی میتوانستم آنان را در یاد ګیری کمک کنم.  مثلا هنګامیکه در سال اول دانشګاه زبان خارجی تدریس میکردم دیدم که شاګردان من از درک زمانها عاجزند  با وجود اینکه کنکور را پشت سرنهاده اند ولی فرق بین مثلا زمان حال و ګذشته ها را نمی شناسند وګویا تنها مطالب را حفظ کرده از سد ګنکور ګذشته بودند.  با وجود اینکه دستورزبان را خوانده بودند وآنرا کم بیش حفظ کرده بودند ولی نمی توانستند جمله سازی کنند و معلومات دستوری خود را بکار ببرند.  باتمام علاقه ای که به درس دادن داشتم  به علت اینکه به یکی از مثلا بهترین دوستانم بنام     که خانه اش ویران شده  بچه هایش ګرسنه بودند و مشګل هایی داشت و همسرش هم درګذشته بودم مقدار زیادی وام دادم که چند روزه خانه اش را تعمیراجاره ورهن بدهد و وام مرا که برایش از دوستان دیګرم ګرفته بودم  پس بدهد  ولی او برای پس ندادن و ازبین بردن من به دانشګاه نامه و اظهارنامه ارسال کرد که  من بهایی هستم   و باعث اخراج من از دانشګاه شد  پدرمن یک مسلمان دو آشته بود و مادرم بهایی  صرف نظر از اینکه من معلومات بهایی نداشتم  و از رفتن به کلاسهای درس اخلاق توسط پدرم منع شده بودم  حالا توسط دوست نمک نشناس اخراج هم شده بودم .   میدانید که هرکس که به عنوان بهایی شناخته شود اخراج میشود  وبرای ثابت کردن اینکه بهایی نیست بایست که در روزنامه ها فحش و بدبیراه به بهاییان و یا به پیامبر آنان بدهد تا مسلمان شناخته شود  میدانیدکه حتی در صدر اسلام هم تنها ګفتن اشهد برای مسلمان بودن کافی بود ولی حالا بایست به دین دیګری هم بتازید تا مسلمان شناخته شوید   من در آلمان و ترکیه و ایران تحصیل کرده بود  و علاوه برتدریس در ډانشګاه در شرکت دولتی هم مترجم بودم و در مدرسه آلمانی تهران و مدرسه سفارت هم تدریس میکردم   ولی تنهادلخوشی من تدریس در دانشګاه بود که از یادګیری و طلب دانشجویان ایرانی لذت میبردم   فکر میکنم بعد از اینکه من از دانشګاه اخراج شدم  استاد بعدی ګفت که شاګردان فلانی همه  الف میګیرند  زیرا پایه ای محکم برایشان بنا کرده است.  با اخراج از دانشګاه و بعد از شرکت دولتی من مجبور شدم که سالها با همان تدریس خصوصی و کار در مدرسه سفارت آلمان بسازم  ولی درنهایت مجبور شدم که به آمریکا بروم  و در اینجا هم بعداز ګذشتن از هفت خوان رستم  در دبیرستانها و کالج ها به تدریس مشغول شدم .  متاسفانه دانش آموزان آمریکایی مثل اروپایی و یا ایرانی ها جدی نیستند و به مدرسه تنها برای تفریج میآیند و معلم ها هم طوری دست بسته شده اند که نمی توانند سخت ګیری کرده آنان را وادار به یادګیری کنند  سیستم در آمریکا با وجود اینهمه امکانها میخواهد که بچه ها زیاد یاد نګیرند  که کنترل آنان مشګل خواهد بود.  زیرا اداره اشخاص ساده لوح و بیسواد و متعصب بمراتب آسان تر از دانایان و انسان دوستان است؟  در آمریکا امکان تحصیل است ولی دستان معلم ها را بسته نګاه میدارند تا بچه ها زیاد چیز یاد نګیرند و مشګل ساز نشوند  و در خاورمیانه امکان تحصیلات عمومی و راحت مثل اینجا نیست و بچه ها خود بخود  از دانش فاصله دارند.  و بدین ترتیب کل دنیا را راحت میشود اداره کرد   و مواد منفجره و مواد مخدر را به آسانی فروخت و ثروتهای نجومی را در اختیار ګرفت.   من که دنبال یاد ګیری و یاد دادن بودم با تشویق اطرافیان مدرسه ای در هشت هکتار با کمک بانک که براحتی وام میداد باز کردم که شاګردان بتوانند هم در مزرعه مدرسه کار کنند و هم درس بخوانند و هم زندګی بکنند.   دلم می خواست که این مدرسه خانه ایران و خاورمیانه باشد و هنوز هم امیدوارم که بتوانیم پناهګاهی برای ایرانیانی باشد که میتوانند ویزا ګرفته به آمریکا بیآیند.  متاسفانه مردم خاورمیانه در خارج از کشورهایشان به فکر جوانان خود زیاد نیستند  و کاری نظیر باز کردن مدرسه ویا ایجاد کار انجام نمی دهند  ما برای ساختن خاورمیانه مستقل علاوه بر اتحاد و اتفاق بین همه مردم خاورمیانه  بایست به علم و دانش هم مجهز باشیم و تا بتوانیم بر خرافه ها و جهل و تعصب  کمین کرده در کشورهایمان پیروز شویم   اکنون دشمن ما همان حسادت  و بی دانشی و تمامیت طلبی است که دیګران را هیچ و خودرا همه دان فرض میکنیم.  دوستان نادیده من این مدرسه بزرګ و با امکان های زیاد را برای فرزندان ایران و خاورمیانه درست کرده ام  امیدوارم که روزی به دست شما بچرخد.   تاهمه ما با دوستی و مهر و محبت با داشتن دانش های مدرن و آګاهی بتوانیم با کمک هم کشورهایمان را دوباره بسازیم.  درخت تو ګر بار دانش بګیرد   به زیر آوری چرخ نیلوفری را   در انتظار فشردن دستهای ګرم همه شما.    

یه استاد داشتیم هر سری میومد سر کلاس به دخترا تیکه مینداخت . یه بار دخترا تصمیم میگیرن با اولین تیکه ای که انداخت از کلاس برن بیرون . قضیه به گوش استاد میرسه جلسه بعد یکم دیر میاد سر کلاس میگه از انقلاب داشتم میومدم دیدم یه صف طولانی از دخترا تشکیل شده رفتم جلو پرسیدم گفتن با کارت دانشجویی شوهر میدن! دخترا پا میشن برن بیرون استاده میگه کجا میرید وقتش تموم شد تا ساعت 10 بود.  

o دوستان ګرامی   بارها دانشجویانم از من پرسیده اند که خدا چګونه است  آیا ما که به عظمت بزرګی و کوچکی ګیتی یا هستی و یا هرچیز دیګر که اسمش  را میګذاریم خیره  میشویم   جهانی که از بینهایت تا بی نهایت است  و از یک به توان  هزار و تا یک به توان منهای هزار میتواند باشد  جهانی که میلیارد ها سال نوری فاصله دارد  و در کوچکی هم بسیار کوچک تراز أآنست که ما بتوانیم تصورش را بکنیم ؟ جهانی که مولوی  خیام و هزاران دانشمند در ابهت آن حیران بودند  خدا چه اندازه میباشد  به عظمت بی نهایت  بزرګی و بی نهایت کوچکی؟  شاید با عشق  وحدت  و دوستی  کمال انسانی بتوان کمی به خدا نزدیک شد    رسد آدمی بجایی که بجز خدای نبیند     آیا سزاوار است که در برابر این همه عظمت  ما انسانهایی بد باشیم  و فارغ از عشق ؟  و ساخته های  جهان را آزار دهیم؟  یا ساخته و خلق خدار ا  از بین ببریم و  با آنان مهربان نباشیم؟    آیا محبت  مهر و زیبایی  ساخته  خداوند نیست ؟  آیا میشود بخدا ایمان داشت و ساخته اورا آزار داد؟ دوست گرامی   آیاثروتهای شیوخ عرب  یا مثلا سرهنگ قذافی  مشروع است ؟  آیا آنانان بایست میلیاردها دلار ثروت داشته باشند و دیگران در فقر و محرومیت؟  آیا فکر نمی کنید که ثروتمندان غارتگر از مجازات می گریزند و تنها آدمهای فقیر و متوسط هستند که چوب مجازات بالای سرشان هست.  آیا این عدالت است؟  فکر نمی کنید که اگر کسی دزد  و جانی میشود باز هم اجتماع تا اندازه ای مقصر است؟  راستی درستی  پاکی و عدل داد بایست مد نظر باشد  مگر کسی دزد و جانی به دنیا میآید؟  دزدان عظیم شان در آسایش هستند و دزدان خرده پا در مصیبت  ؟  آیا در تمامی دنیا عدل هست؟ چرا این همه متعاد بیکار  بی دانشگاه  بی زن  بی شوهر و بی مسکن و آواره ما بایست داشته باشیم؟ حتی در هممین آمریکا هم تجاوز به دختر و زن مجازاتی شدید دارد؟ عربان فقط در شبه جزیره  عربستان ایران بودند و مصریان با آن تمدن درخشان قدیمی عرب نبوده و نیستند تنها عرب شدند  و زبانشان هم که آرامی بوده عربی شده  تازه خود عربان سعودی هم با ایرانیان و ترکان مخلوط شده اند  دلیلش هم شباهت آنان با دیګر ملتهای خاورمیانه است   . این موضوع عرب ترک و پارسی دست ساخته  غارتګران ااست  وګرنه ملتهای عرب شده هم  مانند دیګر ملتها درګیر دیوانه ګانی نظیر صدام و قذافی هستند؟  به عبارت ساده تر ما بایست باهم متحد باشیم   خاین خاین  است   دزد دزد است و غارتګر  غارتګر در هر لباس و ملیت و مذهبی که باشد  انسان به آدمیت و انسانیت و کرامت خود بایست شناخته شود  حساب شیوخ دزد و غارتګر عرب از حساب مردم عاد ی عرب کارګر   دانشجو  و ... جدا است   ؟  هیز هیز است و  دیوانه شهوت و جنون کاری به  سایر موارد ندارد   فوزیه  ملکه ایران مصری بود  و شهناز دختر شاه  سابق  ایران نیمه مصری است.  به امید پیروزی همه ملتهای در بند  زا فتنه  فساد دزدی و آدمخواری؟  

میدونی سیگار چقدر خاصیت داره !؟

1. سیگار کشیدن باعث میشه شما هرچه سریعتر از شر سلامتی و زندگی به امید خدا خلاص بشید و بتونید پا به عرصه های جدیدتری از جمله جهان آخرت بگذارید و تجربه های جدیدی رو کسب کنید !

۲. وقتی سیگار بکشین یه سرفه هایی میکنین به خدا همچین سرتون حال میاد انگار قولنج ریه تون رو گرفته باشن یعنی ششتون حال میاد !

۳. اونایی که سیگاری هستن بعد از یه مدت متوجه میشن که روابط عاطفی عمیقی با چای و نسکافه پیدا کردن !

۴. اگه سیگاری بشین برای مواقع بیکاری، بیعاری، بیخوابی، بیداری، بیزاری، بیذاتی، بیماری، سیرابی، لیوانی، خوشحالی، ناراحتی و سایر مواقع بهترین امکان رو در اختیار دارین !

۵. اگه سیگاری بشین دارای روابط اجتماعی درخشان میشین و میتونین دوستان جدید و زیادی از نوع خفن دودی پیدا کنین !

۶. وقتی شما جزء خریداران سیگار باشین دوستانی رو پیدا میکنین که از بس دوستتون دارن شما رو به شکل شیرینی میبینن و درک نوع دوستی به شما بسیار عمیق تر خواهد بود !

۷. اگه سیگاری بشین توی محیط های سربسته و عمومی از دست سیگاری ها حرص نمیخورین و این خودش باعث میشه آرامش اعصاب داشته باشین !

۸. وقتی سیگاری بشین، میتونین توی مسابقه جهانی ترک سیگار شرکت کنین و کلی پول به جیب بزنین !

۹. اگه سیگاری بشین، وقتی با اقوام و دوستان به پیک نیک میرین موقع روشن کردن آتیش میتونین روش روشن کردن کبریت در میان باد و بوران رو به اونا نشون بدین و خودتون رو به عنوان یک قهرمان ملی معرفی کنید !

۱۰. اگه سیگاری بشین با سوپری سر کوچتون بیشتر رفیق میشین طوری که اگه یه روز نرین سراغش دلش براتون تنگ میشه !

۱۱. اگه مخفیانه سیگار بکشین میتونید با کوچه پس کوچه های اطراف، خونه پشت بام، زیر زمین و دیگر جاهایی که تا حالا زیاد بهشون توجه نکردین Roman"> یا لازم نیست اسمی ازش برده بشه بیشتر آشنا بشین !

۱۲. وقتی مخفیانه سیگار میکشین با ادوکلن، عطر و دئودورانت های ارزون قیمت و همچنین انواع آدامسهای Roman">p.k، خروس نشان، relax و غیره آشناتر میشین  و احساس می کنید (البته خودتون) به آدمی خوشبو با دندونای سفید مبدل شدین !

۱۳. هرچه بیشتر سیگار بکشین راحت تر میتونین از شر پولهایی که توی جیبتون سنگینی میکنه راحت بشین !

۱۴. اگه سیگاری بشین توی شهرای بزرگ که هوای آلوده دارن راحتتر میتونین زندگی کنین و مشکل آلودگی هوا آنچنان آزارتون نمیده !

 

 

خداوند ديد مرد گرسنه است نان را آفريد. ديد تشنه است آب را آفريد. ديد در تاريكي است نور را آفريد. ديد هيچ مشكل ديگه اي نداره زن را آفريد ******************** بيشتر مردها 2 آرزوي بزرگ دارند، اول داشتن خونه، دوم داشتن ماشين براي فرار از خونه ******************** سريع ترين دوربين جهان اختراع شد . اين دوربين مي تونه از خانوم ها در لحظه اي كه دهانشون بسته است عكس بگيره

 


  علامتگذاری


Share/Save/Bookmark

more from Sahameddin Ghiassi
 
Sahameddin Ghiassi

نقاشی خیالی از امام دوازدهم و ظهورش

Sahameddin Ghiassi


این نفاشی آبرنګ مال حدود ۹۰ سال پیش است که توسط سرهنګ غیاثی کشیده شده است   و ربطی به جریانهای امروزه ندارد