از صداي سكوت دل خسته ام - صهبا اميني كيا

Sahba Aminikia
by Sahba Aminikia
05-Nov-2011
 

از صداي سكوت دل خسته ام. صهبا اميني كيا نوامبر ٢٠١١

Tired of the Sound of Silence


Share/Save/Bookmark

more from Sahba Aminikia
 
آشنا

بسیار نوآورانه

آشنا


استعدادتان و دانش موسیقی تان را ستایش می کنم. برداشت امپره سیونیستی از موسیقی ایرانی کاری بسیار تازه و سخت است.  برقرار باشید