گلهای آفتاب گردان از جنس زنند

گلهای آفتاب گردان از جنس زنند
by shahireh sharif
19-Apr-2010
 
"من   پری کوچک غمگینی را میشناسم   كه در اقيانوسي مسكن دارد"   و هر شب به گل آفتابگردانی مغمومتر از خود که زندانی خاک مرطوب مزرعه ای دوردست است، مینگرد. پري كوچك تنپوش غمش را بر شاخه خمیده درخت فراموشی میاویزد و برای گل آفتابگردان که سرش را در برگهای پلاسیده اش مخفی کرده تا ماه را نبیند نسیم را با آوایی از جنس امواج آرام اقیانوس می آلاید. گفتم که "من پری کوچک غمگینی را میشناسم؟" نه! اشتباه گقتم من آن گل آفتاب گردان را میشناسم.

Share/Save/Bookmark

more from shahireh sharif