بعضی سبزها با سلاح گرم مردم را ترساندند و محاربند

Tapesh
by Tapesh
23-Jun-2010
 

فرمایشات قوه قضاییه در مورد اعدام محارب های جنبش سبز، تبدیل شدن ضرب و جرح به جرم برتر کشور در برخی استان ها و همین طور حمله نرم او به احمدي نژاد واطلاع رسانی وی در مورد مفاسد جنسی در غرب و تيراژ ميليوني مجلات پورنو!


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh