نطق مرحوم بازرگان در مجلس اول

Tapesh
by Tapesh
25-Sep-2010
 

فرياد مرگ بر بازرگان عده‌ای از نمايندگان مجلس هنگام نطق مرحوم بازرگان در دوران نمایندگی اش در در مجلس شورای اسلامی. تاریخ . در این نطق پیش از دستور (۱۵ مهرماه ۱۳۶۰) که به " نطق نیمه تمام" شهرت یافت، بازرگان به اعدام های بی رویه و کشتارهای بی حساب اعتراض کرد.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Farah Rusta

دولت محلل

Farah Rusta


بازرگان همانند محللی بود که ایران را به عقد دائم حکومت اسلامی دراود. وقتی‌ که محلل وظیفه خود راه انجام داد دیگر کارش تمام است. ولی بازرگان گویی از وظیفه خویش آگاه نبود و نمیدانست که محلل بعد جاری شدن عقد دائم بدور انداخته میشود.  

 

FR


mahmoudg

bazargan, you brought these neanderthals

by mahmoudg on

we call akonds onto us.  But we than you anyways although you are rotting in hell (if there is auch a place), next to you Pal khoemini and Mohammad.  But rest assured your actions sealed the fate of this cult we call Islam and with it religion in general in Iran.  In the hopes that the rest of the world would also follow suit and bury religion.


Republican جمهوریخواه

Thanks, Tapesh

by Republican جمهوریخواه on

The ominous voice of beardless Rafsanjani in this video brings back the memory of Bazargan being victimized by the same power-hungry clergies, who have now colored themselves green.