ملک الشعرا و نصیحت به محمدرضا شاه

ملک الشعرا و نصیحت به محمدرضا شاه
by Tapesh
22-Apr-2011
 

پس از استعفای رضاشاه و به قدرت رسیدن محمدرضا شاه در شهریور 1320، ملک الشعرا بهار، قصیده ای خطاب به شاه تازه به قدرت رسیده سرود که در واقع اندرزنامه ای سیاسی برای شاه جوان بود.

البته چنانکه از عاقبت سلطنت خاندان پهلوی پیداست، اندرزهای بهار چندان به گوش محمدرضا شاه فرو نرفت. پس از 70 سال، نگاهی دوباره به پندهای سیاسی ملک الشعرا به محمدرضا شاه، خالی از لطف نیست.

آنچه در پی می آید، صرفاً ابیاتی از این قصیده طولانی است:

جهد فرما تا نشینی در دل فرمانبران
بهترین مامور فرمانده، دل فرمانبر است


در ره فرهنگ و آیین وطن غفلت مورز
ملک بی فرهنگ و بی آیین درختی بی بر است

رونق فرهنگ دیرین رهنمای هر دل است
اعتبار دین و آیین پاسبان هر در است

در ره تقوا و دانش شو که بهر کار ملک
پیر دانشور به از برنای نادانشور است

ملک را ز آزادی فکر و قلم قوت فزای
خامه آزاد نافذتر ز نوک خنجر است

قصیده "دماوندیه" 

سروده ملک الشعرای بهار

با اجرای استاد ایرج گرگین


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Roger_Rabbit

قصیده بهار در مدح رضا شاه

Roger_Rabbit


 

این فرصت و فراغت و این نعمت و رفاه
مولود کوشش ملِک مُلک پرور است
ایمن غنوده ایم به عصری که بر و بحر
آن یک پر از مسلسل و این یک پر اژدر است
گشته سپهر خصم توانا و ناتوان
دور زمان عدوی فقیر و توانگر است
گر بی خطر شبی به سر آری دلیل آن
شب زنده داری سر و سالار کشور است
عمرش دراز باد که در روزگار او
هر روز، کار ما ز دگر روز بهتر است
یک روز از درآمد ما بُد هزینه بیش
امروز از هزینه درآمد فزون تر است
یک روزمان خزینه تهی بود از اعتبار
امروزمان خزینه پر از شوشه زر است
یک روز طرز کار به میل رجال بود
امروز طرز کار ز قانون مفسر است
یک روز بود اداره کشور به دست غیر
امروز کار در کف ابنای کشور است
یک روز بود داوری کنسولان روا
امروز داوری به کف دادگستر است
یک روز بود کار سیاست به دست خلق
امروز کار خلق به آیین دیگر است
یک روز بود هر کس و ناکس وزیرساز
امروز کار و پیشه هر کس مقرر است
یک روز کار تعبیه کردند بهر شخص
امروز هر کسی کند آن کش فراخور است
یک روز بود کار تجارت به میل غیر
امروز در معاش خود ایران مخیر است
یک روز بود در همه ابواب هرج و مرج
امروز این دو لفظ به درج کتب در است
صاحبقران شرق رضاشاه پهلوی
شاهنشهی که سایه خلاق اکبر است
در عهد دیگران همه اغراق بود شعر
در عهد شه، زبان حقیقت سخنور است
گر صد کتاب ساخته اید به مدح شاه
گر بنگرید، گفته ز ناگفته کمتر است


aynak

  "البته

aynak


 

"البته چنانکه از عاقبت سلطنت خاندان پهلوی پیداست، اندرزهای بهار چندان به گوش محمدرضا شاه فرو نرفت"
چون صحبت از شیخ اجل سعدی در روزهای اخیر داغ است، بدنیست به  فرمایش  او در این باره  نظری بیافکنیم:

آهنی را که موریانه بخورد

نتوان برد از و به صیقل زنگ

با سیه دل چه سود گفتن وعظ

نرود میخ آهنین در سنگ

 


Hafez for Beginners

Thank You!

by Hafez for Beginners on

در ره فرهنگ و آیین وطن غفلت مورز

Loved the above. 

Afsaneh


پندارنیک

خا...ه آزاد، خامه را کند آزاد

پندارنیک


 

 

 

صدای خاطره انگیز "ایرج گرگین"، یاد "خسرو گلسرخی" را در ذهن
پوسیده من تداعی کرد و مرا به این فکر انداخت که ساختارهای خانوادگی در
میان ما ملت، پیوسته، مملو از جمع اضداد اینچنینی بوده و خواهد بود.

به عنوان نمونه، یکی‌ از اقوام نزدیک زنده یاد بیژن پاکزاد طراح معروف
که چند روز قبل در رثایش بلاگ ارزشمندی نوشتی‌، در اوایل انقلاب از فعالین و
سمپات‌های پر و پا قرص گروهک مائو ئیستی "رنجبران" بود و ساختمانی را هم
در اختیارشان گذاشته بود.( نه نسبت او با مرحوم بیژن را خواهم گفت و نه
آدرس آن ساختمان را..)

ببخش مرا، تپش عزیز، اگر از سوژه اصلی‌ این بلاگ زیبا دور شدم. در مورد
مرحوم آریامهر و انحراف او به سوی‌ دیکتاتوری مطلق که سلطنت را در ایران
برای همیشه ریشه کن کرد، نباید نقش پلید خواهر او "اشرف" را نا دیده گرفت.