فیلمی ارزنده در باره شاعر بزرگ ایران


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
25-Apr-2011
 

بی هیچ شبهه ای سعدی شیرازی شاعر بلند آوازه ایرانی، مقام بس بزرگ و درخشان در ادبیات ایران و جهان دارد. گلستان و بوستان او  در  میان فارسی نویسان چنان تاثیر گذار بوده  که صدها شاعر پس از او از ذخایر زبانی و هنری آثارش بهرمند شدند و در عصر معاصر نیز نویسندگان فارسی نویس - به ویزه - از زبان و فهم درخشانش از هنر سخن سرایی  بهره های کم نظیری برده اند. آثار سعدی  بزرگترین منبع فراگیری نگارش درست ، موجز و هنرمندانه به قارسی است. نویسندگان ایرانی معاصر، آنانی که نثر و زبانی عموما موثر و درخشان داشته و دارند، همواره فراگیری و آموزش خود از مکتب سعدی را یادآور شده اند. در زبان غیر فارسی نیز تاثیر اندیشه سعدی را به خوبی می توان دریافت.  فیلم  زیر به بخشی از تاثیرگذاری این شاعر بلند پایه ایرانی در دیگر نقاط جهان اشاره دارد.

 پیش از آن که به تماشای این فیلم ارزنده از زندگی ادبی سعدی بشینیم، نوشته ی کوتاهی را از گلستان او می خوانیم تا با زبان و نثر درخشان و  تفکر برجسته اش؛ بیش تر آشنا شویم:  فقیره درویشی حامله بود مدت حمل برآورده و مرین درویش را همه عمر فرزند نیامده بود. گفت: اگر خدای، عزوجل مرا پسری دهد جرین خرقه که پوشیده دارم، هرچه ملک منست ایثار درویشان کنم. اتفاقا پسر آورد و سفره درویشان بموجب شرط بنهاد. پس از چند سالی که از سفر شام باز آمدم، بمحلت آن دوست برگشتم و از چگونگی حالش خبر پرسیدم. گفتند: بزندان شحنه درست.؛ سبب پرسیدم، کسی گفت: پسرش خمر خورده است و عربده کرده است و خون کسی ریخته  و خود از میان گریخته؛ پدر را بعلت او سلسله در نای است و پند گران برپای. گفتم: این بلا را بحاجت از خدای عزوجل خواسته است. ( گلستان سعدی باب هفتم/ ص 454 و 455 )Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Mamane-Omid

I liked this view - دل شاد سعدی

Mamane-Omid


 from a previous I.com post

 //iranian.com/main/2011/jan-12

Mamane-Omid


Maryam Hojjat

Tapesh, Thanks for this great video

by Maryam Hojjat on

I enjoyed & learned a lot.  We Iranians must be proud of our literary personalities such as Sadi, Hafez, Ferdousi, Molavi, and moshiri ...


Hafez for Beginners

Thank you - "Justice and Benevolence"

by Hafez for Beginners on

Thanks for this video. The depth of the Persian culture's devotion to ethical and moral conduct - "akhlagiat" - is very moving. 

In the Shahnameh, it comes up how Kings need to rule using "Dad o Dahesh" ie. "Justice and Benevolence." How meaningful. Not "Justice and Power" but "Justice and Benevolence." Not Benevolence in the sense of tax-deductible charity donations, but as an equally important pillar to justice  with which to rule a land. Very profound.

This is what we should be known for on the global stage - not our politics de jour. It's up to us to celebrate our profound strengths and thank you again for posting.

 

Afsaneh


Sahameddin Ghiassi

اینهم برداشت شاه ایران از دانش و نخواندن ادبیات و نداشتن درک

Sahameddin Ghiassi


نامه تاریخی فتحعلیشاه قاجار به سفیر ایران در استانبول
 
این نامه در اسناد ملی ترکیه موجود است
اولاً بر ذمت همت تو لازم است که بدرستی تحقیق کنی که وسعت ملک فرنگستان چقدر است؟ کسی بنام پادشاه فرنگ هست یا نه؟ و در صورت بودن، پایتختش کجاست؟ ثانیاً فرنگستان عبارتست از چند ایل شهرنشین؟ خوانین و سرکردگان ایشان کیانند؟ ثالثاً در باب فرانسه غوررسی خوبی بکن و ببین فرانسه هم یکی از ایلات فرنگ است یا گروهی و ملکی دیگر دارد؟
بناپارت نام کافری که خود را پادشاه فرانسه میداند کیست و چه کاره است؟ رابعاً در باب انگلستان تحقیق جداگانه و علیحده بکن و ببین اینان که در سایه ماهوت و قلمتراش اینهمه شهرت پیدا کرده اند، از چه قماش مردم و از په قبیل قومند؟ اینکه می گویند در جزیر ای ساکنند، ییلاق و قشلاق ندارند و قوت غالبشان ماهی است، راست است یا نه؟ اگر راست باشد چطور می شود که یکی در جزیره بنشیند و هندوستان را فتح کند؟ پس از آن در حل این مسئله که اینهمه در ایران در دهنها افتاده است، صرف مساعی و اقدام بنما و لیک بفهم که در میان انگلستان و لندن چه نسبت است؟ آیا لندن جزئی از انگلستان است یا انگلستان جزئی از لندن؟
خامساً Roman"> بعلم الیقین تحقیق بکن که کمپانی هند که اینهمه مورد مباحثه و گفتگو است با انگلستان چه رابطه ای دارد؟ و بنا با شهر اقوال، عبارتست از یک پیره زن و بالعی قول بعضهم مرکب است از چند پیره زن؟ آیا راست است که “مرغریت” یعنی خداوند تاتاران زنده و جاوید است و او را مرگ نیست یا اینکه فناپذیر است؟ 
همچنین در باب این دولت لاینفهم انگلستان با دقت تمام وارسی نموده بدانکه چگونه حکمرانی است و صورت حکمران او چیست؟ سادساً از روی قطع و یقین غور و بررسی حالت ینگه دنیا را نموده و در این باب سر موئی فرونگذار. سابعاً و بلکه اخیراً تاریخ فرنگستان را بنویس و در مقام تفحص و تجسس آن بر آی که اسلم شقوق و احسن طریق برای هدایت فرنگیان گمراه بشاهراه اسلام و بازداشتن ایشان از اکل میته (خوردن مردار) و لحم خنزیر (گوشت خوک) کدام است؟
باختر امروز سال دو شماره 17  نمونه درک یک پادشاه از واقعیت ها و دانش وی؟ درست مثل بعضی از دیکتاتورهای کنونی نظیر قذافی یا صدام ؟


Sahameddin Ghiassi

ایکاش که مردم مثلا دارای زور و قدرت به این نصایح ګوش میکردند

Sahameddin Ghiassi


اګر دیکتاتوران و ثروتمند ان  غیر مشروع و یا حتی مشروع و قدرتمندان و زور ګویان به این ګفته ها توجه میکردند هم خودشان راحت تر بودند و هم دیګران  نه رشوه خوران و دزدان و فاسدان و نه تمامیت خواهان نمی خواهند و یا نمی توانند به پندها ګوش دهند ګویا که کور و کر شده اند و نه قوه درک واقعیت ها را دارند