جهان عجيب و غريب ما -ريچارد داوكينز


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
02-May-2011
 

سخنرانی زیست شناس فرگشتی (تکاملی) مشهور بریتانیایی «ریچارد داوکینز» دربارۀ شگفتی های کیهان، موجودات زنده و علم به طور کلی.

هر موجود زنده مدلی از جهان را با استفاده از گیرنده های حسی اش دریافت می کند. این مدل ها لزوماً بازتاب دقیقی از واقعیات جهان بیرون نیستند، بلکه تنها شبیه سازی های ناکامل و موضعی اند که به بقای آن جانور خاص در محیط خاصش کمک می کنند. به طور مثال، چشم انسان تنها نوار باریکی از طیف الکترومغناطیس به نام طیف مرئی را تشخیص می دهد و نسبت به طول موج های دیگر نابینا است. آدمی از وجود آنها تنها از طریق علم آگاهی یافته است نه توسط حواس مستقیم خود.

به دلیل زندگی در شرایط گوناگون، مدل های مورد استفاده توسط هر موجودی شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند. مثلاً مدل مورد استفاده توسط یک خفاش با یک ماهی تفاوت ها و شباهت هایی دارد که در حین فرگشت (تکامل) آنها منطبق بر نحوۀ زندگی شان به وجود آمده است. یا برای موجودی که روی سطح آب زندگی می کند، مثل یک آبسوار، نیروی کشش سطحی از اهمیت بالایی برخوردار است و گاهی می تواند بر نیروی جاذبه بچربد. ولی مدل یک انسان یا بسیاری جانوران دیگر که جثۀ بزرگتری دارند توسط نیروی جاذبه احاطه گردیده است. داوکینز به فرگشت در این محیط ها که توسط سرعت های متوسط و اندازه‌ های متوسط نه خیلی کوچک و نه خیلی پرجرم احاطه شده اند نام «جهان میانه» می دهد. برای ما یک سنگ، سخت و نفوذ ناپذیر می نماید دقیقاً به این دلیل که اجسامی چون دست و سنگ نمی توانند در هم نفوذ کنند. از این رو برای مغز ما کاربردی بوده تا مفاهیمی مثل جمود و نفوذ ناپذیری را اختراع کند. ولی اگر یک نوترینو مغزی می داشت که در اجداد سایز نوترینو فرگشت یافته بود، سنگ را واقعاً فضای پر از خالی می دید.

مغز گونه انسان (هومو ساپینس) با توجه به نحوۀ پیدایش آن در فرآیند فرگشت، دارای محدودیت های ناگزیری است. به طور مثال، درک نسبیت اینشتین یا فیزیک کوانتوم برای مغز بشر به سادگی صورت نمی پذیرد، زیرا اجداد ما هیچگاه در وسط کیهان با سرعت های نزدیک به نور حرکت نمی کرده اند، یا در مقیاس اتمی و زیر اتمی دنیای ریز و عجیب و غریب مکانیک کوانتومی به سر نمی برده اند. بلکه در جهان میانه می زیسته اند. از این رو، در این سخنرانی علمی مطرح می گردد که نه تنها در جهان چیزهایی است که تصورش برایمان عجیب است، بلکه شاید چیزهایی باشند عجیب تر از آنکه حتی توانایی تصور کردنشان را داشته باشیم.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Cost-of-Progress

salman

by Cost-of-Progress on

I never said Darwin was an athiest. If you read the quote, you'll notice that his research and work promoted the notion that there isn't one single entity responsible for what you see around you (and those you don't see!).

But, debating this kind of topics with religious people (such as yourself) is like trying to give yourself a hair cut. It never turns out right!

____________

IRAN FIRST

____________


salman farsi

Darwin was NOT an athiest

by salman farsi on

 

At best he was, as he described himself an agnostic.

//en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin's_religious_views

Some research can be helpful CoP :)

 For an Islamic democracy


Cost-of-Progress

Here's a great quote by Mr. Dawkins

by Cost-of-Progress on

 

 

 An atheist before Darwin could have said, following Hume: "I have no explanation for complex biological design. All I know is that God isn't a good explanation, so we must wait and hope that somebody comes up with a better one." I can't help feeling that such a position, though logically sound, would have left one feeling pretty unsatisfied, and that although atheism might have been logically tenable before Darwin, Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist.
-- Richard Dawkins, The Blind Watchmaker (1986), page 6

----- 

"May sanity and independent thinking win the world before humans destroy it completely"

...ehhh..... this one in mine (CoP) 

____________

IRAN FIRST

____________