نقل خبرهای ماهواره حرام است

Tapesh
by Tapesh
18-Jun-2011
 

حتی نقل خبرهای ماهواره حرام است اکثر ماهواره ها برای براندازی نظام اسلامی است.

 

آوردن ماهواره به خانه، آوردن آتش به خانه است.

 

ماهواره ها برای مبارزه با اسلام و ارزشهای اخلاقی هستند


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
mahmoudg

Deathly afraid

by mahmoudg on

of freedom and how it can educate the morons in this Friday prayer.  He is afraid to loose his audience to the much better programs of the satellite dishes.  Little he knows the majority of the country has already turned away from religion and can't wait for the day to bring him to justice ala the Western kind, of which they have learned is available to them from the Western Media.  This is what this moron and his boss the murderor, Khamenei, are afraid of. The day of Judgement by western standards.


Sahameddin Ghiassi

به اضافه از بین بردن اخلاق و دوستی در ما

Sahameddin Ghiassi


متاسفانه اکنون حمله به باورهای مردم مد روز شده است  ما هیچکدام نمیدانیم که چرا بوجود آمده ایم  چرا باید زندګی بکنیم و چرا بایست بمیریم   دنیا رمز و رازی است بی پایان و عظیم  که نه دانش کنونی ما و نه باورهای ساده دلانه ما میتوانند یک جواب مستدل به آن بدهند  آنچه ما میدانیم یک فلسفه و یا یک خیال است که از نظر علمی هم قابل ثابت شدن نیست  و تنها با مثال و قرینه بعضی ها سعی در ثابت کردن آن دارند  مثل ندیدن باد ولی وجود آن و یا بودن اتم و ناتوانی ما از دیدن آن با چشم  و غیره   آنچه که متاسفانه دردناک است که ما سر این باورهای اکتسابی با هم زد خورد میکنیم بجای اینکه هرکس را بحال خودش بګذاریم تا هرچه عقلش میرسد انجام دهد.  البته در هر دینی و در هر مکتب اجتماعی هم عده ای شیاد و شارلاتان هستند که شاید بدون اینکه اصلا اعتقادی به آن دین و یا به آن مکتب داشته باشند صرفا برای استفاده خود را تابع و یا مومن آن دین نشان میدهند  یا جرات ګفتن اینکه من شک دارم را ندارند   و اینطور نشان میدهند که واقعا از صمیم قلب  به آنچه که تظاهر میکنند  اعتقاد دارند   آنان خود خوب نشان میدهند  تا بتوانند اعتماد و اطمینان دیګران را جلب و درنهایت آنان را غارت کرده به دادګستریهای بی مصرف حواله دهند.