چهل سال از مرگ استاد محمد معین گذشت

Tapesh
by Tapesh
04-Jul-2011
 

محمد معین، از جهان رفت ولی پژوهش‌های ژرفش در زمینه‌های زبان و ادبیات فارسی که برخی از آن‌ها، مواد درسی دانشگاهی، تلقی می‌شود، نام و یادش را زنده نگاه داشته است. برجسته‌ترین کارهای ادبی او این‌هاست:

مزدیسنا و ادب فارسی، حافظ شیرین سخن، تصحیح برهان قاطع، تصحیح چهار مقاله از نظامی عروضی، مقاله‌های بی‌شمار تحقیقی انتشار یافته در نشریات دانشگاهی و سرانجام فرهنگ معین که عصای دست همه آن‌هاست که با واژه سر و کار دارند.

محمد معین را در زادگاهش، آستانه اشرفیه، به خاک سپردند. ولی سی سال بعد، در سال ۱۳۸۰، عده ای به آرامگاه او یورش بردند و به "اتهام" همکاری معین با رژیم پیشین آن را ویران کردند و به این سان مرد بزرگ فرهنگساز ایران معاصر را قدر نهادند!

شب د کتر محمد معین


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
پندارنیک

The Royal Coma

by پندارنیک on

When the famed and popular professor went into a coma, the royal court made sure he'd receive the best treatment available and his family would not feel the financial burden. If my memory serves me right, it came down from Farah's office.

The problem is or was that, there was no provision in the Constitution which would have allowed such interference...............