ترور سپهبد رزم آرا در مسجد سلطانی

ترور سپهبد رزم آرا در مسجد سلطانی
by Tapesh
19-Aug-2011
 

در تاریخ معاصر ایران، حوادث پر رمز و راز کم نیست. برای نمونه وقایع سالهای ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۹ در ارتباط با سپهبد رزم‌آرا و دوره‏ای‏ که از ترور ناموفق شاه در دانشگاه تهران شروع و به ترور موفق رزم آرا در مسجد شاه تهران ختم شد، حرف و حدیث بسیار دارد.


تأمل در ترور سپهبد رزم آرا که صاحب قلم هم بود و علاوه برخاطرات پرنکته اش، یک دوره ۱۸جلدی تاریخ جغرافیای نظامی ایران را تألیف کرده، از این جهت ضروری است که روایتهای رسمی و کلیشه ای را زیر سئوال برده و نقش کسانی را هم نشان میدهد که بعد از ورود امثال محقق کرکی به ایران، به نام اسلام و تشیع فتوای قتل می‌دادند و گاه با دستگاه جابر زمانه که خود با آن سر ستیز داشتند، همآهنگ و همنوا میشدند.

 قسمت اول

 قسمت دوم


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Roger_Rabbit

نقش دکتر مصدق و جبهه ملی در ترور حاجعلی رزم آرا

Roger_Rabbit


نواب صفوی در جریان بازجویی در مورد نقش مصدق در قتل رزم‌آرا میگوید: 
«رأی و تجویز کردن آقای کاشانی و آقای مصدق‌السلطنه علنی و صریح بود نسبت به این که تیمسار سپهبد رزم‌آرا را بایستی از بین برد٬ و او دست [نشانده] انگلیس‌هاست.»
   //akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=39656

Maryam Hojjat

Excellent historical video

by Maryam Hojjat on

Iran is full of Khaens.   


پندارنیک

A must-watch/read blog

by پندارنیک on

 

 

 

شخص شاه در ترور رزم آرا فاقد نقش بود. اسد الله علم خبر ترور را به
اینصورت به سمع همایونی رساند: " کشتنش، راحت شدیم" (نقل به مضمون)