تاریخ مشروطه، دادگاه ایران است

 تاریخ مشروطه، دادگاه ایران است
by Tapesh
26-Aug-2011
 

جوهر و مضمون انقلاب مشروطه که در ایران منشاء قدرت را از آسمان به زمین کشید، جدا از مقوله آزادی و اصل تفکیک قوا، مسأله‌ی بازسازی میهن، رهایی از سلطه‌ی خارجی و برقراری امنّیت و ثبات سیاسی در کشور... هم بود.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

Great Video, Tapesh

by Maryam Hojjat on

Thanks for posting.  Was the speaker Mr. Arasi?