استقبال از احمدي نژاد در رشت

Tapesh
by Tapesh
07-Sep-2011
 

استقبال از احمدي نژاد در رشت

رقص یک پیرزن رشتی


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
jasonrobardas

This is so anti-islamic!

by jasonrobardas on

   An old woman shaking her derrier in public . This is totally Anti-islamic . She should be whipped 20 lashes for provoking the youth into sexual lust . Islamic laws are the same regardless of the age !

 


Roozbeh_Gilani

این هم یک جوک رشتی:

Roozbeh_Gilani


از حاج آقا وطن فروش رشتی، شوهر این زنیکه هرزه ساندیس خور پرسیدند، حاج آقا چرا زنت رو آوردی جلوی این مرتیکه خل، "دکتر" قلابی، احمدی‌نژاد رقاسی کنه؟ حاج آقا وطن فروش جواب داد: ضعیفه شنیده بود که دکتر خل، سیلیندر کورش رو میزنه تا دسته  تو اون  جای هر رشتی بی‌ وطنی که براش رقاسی کنه...