دکتر محمود حسابی و جعلیات اینترنتی

Tapesh
by Tapesh
23-Sep-2011
 

تلاش دکتر حسابی در ایجاد نهاد ها و ارگان های علمی و دانشگاه تهران قابل انکار نیست، اما از ایشان که به زحمت می‌توان مقاله مهم یا نقشی برجسته در فیزیک دید غول علمی ساختن، خطا است.

پخش این خبر نادرست که آلبرت اینشتین فریفته ایشان بود، با وی عکس گرفته و تئوری «ذره گسترده» دکتر حسابی در تمام دانشگاهای امروز دنیا دارد تدریس می‌شود (تئوری ای که آشنایان به فیزیک می‌دانند راه به جایی نبُرد ) چه خدمتی به دکتر حسابی می‌کند؟


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh